Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Bohátová, PhD.
Identification number: 1154
University e-mail: zuzana.bohatova [at] uniag.sk
 
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT - Centre of International Programmes (FESRD)
Secretary - Centre of International Programmes (FESRD)

Contacts     Graduate     Final thesis     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Impact of the Rural development programme on development of multifunctional agriculture in Slovakia
Written by (author): Ing. Zuzana Bohátová, PhD.
Department: Department of EU Policies (FESRD)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
Opponent 1:doc. Ing. Štefan Buday, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Jozef Hudák, PhD.
Opponent 3:doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv Programu rozvoja vidieka na rozvoj multifunkčného poľnohospodárstva v Slovenskej republike
Summary:Dizertačná práca sa zaoberá rozvojom multifunkčného poľnohospodárstva na Slovensku, ktoré je podporované opatreniami Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013. Hlavným cieľom práce je zhodnotenie vplyvu vybraného opatrenia Osi 3 Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 na rozvoj multifunkčného poľnohospodárstva na Slovensku. V dizertačnej práci sa zameriavame na zhodnotenie implementácie opatrenia 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam, ktoré najväčšou mierou prispieva k rozvoju multifunkčného poľnohospodárstva, keďže pojmy diverzifikácia a multifunkčnosť sú úzko prepojené. Čiastkovými cieľmi práce sú: kvantitatívne zhodnotenie predkladania a hodnotenia žiadostí v rámci Opatrenia 3.1., porovnanie miery alokácie finančných prostriedkov v rámci Opatrenia 3.1., vymedzenie silných a slabých stránok spojených s procesom implementácie Programu rozvoja vidieka 2007-2013, analýza príkladu dobrej praxe: multifunkčný poľnohospodársky podnik a jeho vplyv na región a návrh opatrení na zlepšenie procesu implementácie Programu rozvoja vidieka v programovacom období 2014-2020, resp. po roku 2020. Implementáciu opatrenia 3.1 sme skúmali na základe kvantitatívnych údajov získaných z Pôdohospodárskej platobnej agentúry, čo nám zároveň umožnilo vyhodnotiť napĺňanie spoločných monitorovacích ukazovateľov stanovených pre skúmané opatrenie. Pre hlbšiu analýzu sme využili techniku dotazníka: dotazník sme adresovali úspešným žiadateľom o NFP v rámci opatrenia 3.1. Za najvýznamnejšie dosiahnuté výsledky považujeme zhodnotenie implementácie opatrenia 3.1. s dôrazom na zhodnotenia spektra podporených aktivít v rámci opatrenia "Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam" ako aj návrh nových nepoľnohospodárskych aktivít, ktoré by mohli byť podporené v budúcich programovacích obdobiach. Výsledkom dizertačnej práce je tiež zhodnotenie vplyvu vybraného multifunkčného podniku na región, čím sme potvrdili pozitívne efekty rozvoja nepoľnohospodárskych aktivít na prostredie, v ktorom podnik pôsobí.
Key words:implementácia, diverzifikácia, Program rozvoja vidieka SR 2007-2013, multifunkčné poľnohospodárstvo, opatrenie 3.1

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited