Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Identifikačné číslo: 1171
 

Kontakty
     
Výučba     Projekty     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Využitie komunitárnych programov EÚ na podporu kultúry a kreatívneho priemyslu na Slovensku
Autor: Ing. Monika Šalgóová
Pracovisko:
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
Vedúci práce:
Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Oponent:Ing. Barbora Babjaková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Využitie komunitárnych programov EÚ na podporu kultúry a kreatívneho priemyslu na Slovensku
Abstrakt:
Komunitárne programy podporujúce kultúru i kreatívny priemysel predstavujú zložitý systém čerpania finančných prostriedkov, ktorý je postavený na mnohých podmienkach a obmedzeniach. Slovenská republika sa v rokoch 2007-2013 zapájala do mnohých grantových výziev s väčšou alebo menšou úspešnosťou. Treba si uvedomiť skutočnosť, že v podmienkach Slovenskej republiky kultúra nepatrí k hlavným podporovaným oblastiam. Keďže problematika čerpania zdrojov z komunitárnych programov na podporu kultúry i kreatívneho priemyslu nepatrí medzi najdiskutovanejšie oblasti, cieľom našej práce bolo priblížiť túto problematiku. Vychádzajúc z tejto skutočnosti bolo naším zámerom v bakalárskej práci zhodnotiť do akej miery dochádza k využívaniu finančných prostriedkov z komunitárnych programov Európskej únie na podporu kultúry a kreatívneho priemyslu v podmienkach Slovenskej republiky v programovom období 2007 až 2013. Prvá fáza našej práce je zameraná na vymedzenie pojmu kultúra a kreatívny priemysel z pohľadu viacerých autorov, taktiež na objasnenie pojmu komunitárne programy a inštitúcií zodpovedných za riadenie programov v tejto oblasti, ako aj priblíženie historického vývoja kultúry Európskej únie od Rímskej zmluvy až po súčasnosť. V praktickej časti sme si spomedzi všetkých realizovaných programov zamerali na analýzu programu Kultúra 2007-2013 a jej základné ciele, možnosti financovania, ako aj definovanie oprávnenosti zúčastňovať sa na grantových výzvach. Výstupy v praktickej časti práce sme dosiahli využitím chronologického výskum dostupných údajov v rokoch 2007-2013, analýzou cieľov programu a oblastí činnosti, ale aj riadeným rozhovorom s pracovníčkami Creative Europe Desk. Creative Europe Desk je informačnou kanceláriou pre program Kreatívna Európa. Následne sme sa v praktickej časti zameriavali na komparáciu stanovených cieľov a jednotlivých zmien v kultúrnych projektoch Kultúra 2007-2013 so súčasným programom Kreatívna Európa, tento program práve prebieha v programovacom období 2014 až 2020. Program Kreatívna Európa vznikol zlúčením programov Kultúra 2007-2013 a MEDIA 2007-2013.
Kľúčové slová:
kultúra, grant, komunitárne programy, program Kultúra 2007-2013, Európská únia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene