Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Identifikačné číslo: 1171
 

     
     
Projekty     Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Ekonomické činnosti sociálnych podnikov v krajinách EÚ
Autor:
Ing. Monika Šalgóová
Pracovisko:
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Ekonomické činnosti sociálnych podnikov v krajinách EÚ
Abstrakt:
Sociálne podniky a organizácie sociálnej ekonomiky sú neodmysliteľnou súčasťou Európskeho sociálneho modelu a zároveň majú dôležité poslanie v rámci cieľov Európskych politík. Sociálne podniky zohrávajú dôležitú úlohu a výrazne prispievajú k rozvoju jednotlivých oblastí Európskych politík, ako sú miestny rozvoj, sociálna súdržnosť a zamestnanosť . Napriek tejto skutočnosti ale musíme podotknúť, že odvetvie sociálnej ekonomiky nie je rovnomerne rozvinuté v jednotlivých členských štátoch, čo odzrkadľuje aj ich odvetvové zameranie. Hlavným zámerom našej práce bolo zmapovať oblasti činností, v ktorých jednotlivé subjekty sociálneho podnikania realizujú svoje aktivity a zistiť, ktoré z uvedených oblasti činností sú najčastejšie v európskom kontexte. Pri spracovaní našej diplomovej práce sme primárne vychádzali z výročných správ Európskej komisie, ktoré nám poskytujú ucelený pohľad o činnostiach a podnikateľskom modely sociálnych podnikov na národnej úrovni v jednotlivých členských štátoch. Sociálne podniky v jednotlivých členských štátoch vykonávajú svoje aktivity v rôznorodých odvetviach národného hospodárstva. Väčšina sociálnych podnikov realizuje svoje aktivity v oblasti poskytovania pracovnej integrácie pre znevýhodnených uchádzačov a poskytovaní sociálnych a zdravotných služieb. Okrem tradičných oblastí sociálne podniky realizujú svoje činnosti aj v oblasti kultúry, priemyselnej výroby, stavebníctva, cestovného ruchu, alebo životného prostredia. V prvej fáze práce sme sa zamerali na charakteristiku základných pojmov ako podnik, podnikanie, ekonomické činnosti podnikov vo všeobecnosti a vymedzenie ekonomických činností sociálnych podnikov, a v neposlednom rade definícia pojmov ako sociálna ekonomika a sociálne podnikanie. Druhá časť diplomovej práce pozostávala primárne z analýzy oblastí činností sociálnych podnikov v jednotlivých členských štátoch. Pre vytvorenie uceleného obrazu o sociálnom podnikaní v jednotlivých členských štátoch sme sa zamerali aj na mapovanie najčastejšie využívaných právnych foriem, zdroje príjmov, cieľové skupiny . Zistené informácie sme doplnili aj praktickými príkladmi. Výstupy vo vlastnej práci sme dosiahli analýzou dostupných údajov z výročných správ Európskej komisie, ktoré dopĺňame publikáciami od domácich a zahraničných autorov.
Kľúčové slová:
sociálna ekonomika, sociálne podnikanie, sektor činností , členské štáty Eú

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene