Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
Identifikační číslo: 1178
Univerzitní e-mail: drahoslav.lancaric [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
rektorát - adm.centrum - Rektor (R)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Habilitační práce
Název práce:Manažment diverzity pracovnej sily v Slovenskej republike
Autor: doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
Pracoviště: Katedra manažmentu (FEM)
Oponent 1:Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Oponent 2:doc. Ing. Anita Romanová, PhD.
Oponent 3:doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Manažment diverzity pracovnej sily v Slovenskej republike
Abstrakt:S rastúcou internacionalizáciou podnikania a silnejúcou globalizáciou sa manažmentu diverzity postupne začínajú venovať aj organizácie, ktoré sa problematike manažmentu diverzity pracovnej sily v minulosti buď nevenovali vôbec alebo iba okrajovo. Náš výskum skúma vplyv vybraných charakteristík organizácie (jej veľkosť vyjadrená počtom zamestnancov, podiel zahraničného kapitálu vo vlastníckej štruktúre a sektor národného hospodárstva, v ktorom organizácia pôsobí) a respondenta (pracovná pozícia) na vnímanie manažmentu diverzity pracovnej sily v podmienkach organizácií SR. Na spracovanie údajov boli použité parametrické štatistické metódy (analýza rozptylu a regresná a korelačná analýza) ako aj ich neparametrické alternatívy (Kruskal-Wallisov test a Kendalovo tau). Výsledky ukazujú, že respondenti zamestnaní vo veľkých organizáciách (nad 250 zamestnancov) vnímajú manažment diverzity pracovnej sily pozitívnejšie ako respondenti zamestnaní v organizáciách s nižším počtom zamestnancov. Rovnako pozitívnejší postoj k manažmentu diverzity majú zamestnanci organizácií s vyšším podielom zahraničného kapitálu vo vlastníckej štruktúre organizácie. Sektor národného hospodárstva sa ukázal byť bez významného vplyvu. Respondenti pracujúci na manažérskej pozícii vnímajú manažment diverzity pracovnej sily ako aj jeho benefity v pozitívnejšom svetle ako respondenti na manažérskej pozícii nepracujúci. Naším odporúčaním je, aby sa začali manažment diverzity aplikovať aj domáce spoločnosti (bez zahraničného kapitálu v ich vlastníckej štruktúre) bez ohľadu na ich veľkosť alebo sektor národného hospodárstva, v ktorom pôsobia. Jedným z možných spôsobom je využitie formalizovaných HR procedúr a mentorských iniciatív.
Klíčová slova:manažment diverzity, pracovná pozícia, implementácia, benefity, veľkosť organizácie, podiel zahraničného kapitálu

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně