Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
Identification number: 1178
 
Associate professor - Department of Management (FEM)
Administration - Rector of the SAU (R)
Vice-chancellor - Slovak University of Agriculture in Nitra

     
     
     
Final thesis
     
Publications
     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Habilitation thesis
Thesis title:Workforce Diversity Management in the Slovak Republic
Written by (author): doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
Department: Department of Management (FEM)
Opponent 1:
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Opponent 2:doc. Ing. Anita Romanová, PhD.
Opponent 3:
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Manažment diverzity pracovnej sily v Slovenskej republike
Summary:
S rastúcou internacionalizáciou podnikania a silnejúcou globalizáciou sa manažmentu diverzity postupne začínajú venovať aj organizácie, ktoré sa problematike manažmentu diverzity pracovnej sily v minulosti buď nevenovali vôbec alebo iba okrajovo. Náš výskum skúma vplyv vybraných charakteristík organizácie (jej veľkosť vyjadrená počtom zamestnancov, podiel zahraničného kapitálu vo vlastníckej štruktúre a sektor národného hospodárstva, v ktorom organizácia pôsobí) a respondenta (pracovná pozícia) na vnímanie manažmentu diverzity pracovnej sily v podmienkach organizácií SR. Na spracovanie údajov boli použité parametrické štatistické metódy (analýza rozptylu a regresná a korelačná analýza) ako aj ich neparametrické alternatívy (Kruskal-Wallisov test a Kendalovo tau). Výsledky ukazujú, že respondenti zamestnaní vo veľkých organizáciách (nad 250 zamestnancov) vnímajú manažment diverzity pracovnej sily pozitívnejšie ako respondenti zamestnaní v organizáciách s nižším počtom zamestnancov. Rovnako pozitívnejší postoj k manažmentu diverzity majú zamestnanci organizácií s vyšším podielom zahraničného kapitálu vo vlastníckej štruktúre organizácie. Sektor národného hospodárstva sa ukázal byť bez významného vplyvu. Respondenti pracujúci na manažérskej pozícii vnímajú manažment diverzity pracovnej sily ako aj jeho benefity v pozitívnejšom svetle ako respondenti na manažérskej pozícii nepracujúci. Naším odporúčaním je, aby sa začali manažment diverzity aplikovať aj domáce spoločnosti (bez zahraničného kapitálu v ich vlastníckej štruktúre) bez ohľadu na ich veľkosť alebo sektor národného hospodárstva, v ktorom pôsobia. Jedným z možných spôsobom je využitie formalizovaných HR procedúr a mentorských iniciatív.
Key words:
manažment diverzity, pracovná pozícia, implementácia, benefity, veľkosť organizácie, podiel zahraničného kapitálu

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited