Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
Identifikačné číslo: 1178
Univerzitný e-mail: drahoslav.lancaric [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
rektorát - adm.centrum - Rektor (R)

     
     
Výučba
     
Záverečná práca
     
Publikácie     Orgány     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:
Manažment diverzity pracovnej sily v Slovenskej republike
Autor: doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Oponent 1:
Oponent 2:
doc. Ing. Anita Romanová, PhD.
Oponent 3:
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Manažment diverzity pracovnej sily v Slovenskej republike
Abstrakt:
S rastúcou internacionalizáciou podnikania a silnejúcou globalizáciou sa manažmentu diverzity postupne začínajú venovať aj organizácie, ktoré sa problematike manažmentu diverzity pracovnej sily v minulosti buď nevenovali vôbec alebo iba okrajovo. Náš výskum skúma vplyv vybraných charakteristík organizácie (jej veľkosť vyjadrená počtom zamestnancov, podiel zahraničného kapitálu vo vlastníckej štruktúre a sektor národného hospodárstva, v ktorom organizácia pôsobí) a respondenta (pracovná pozícia) na vnímanie manažmentu diverzity pracovnej sily v podmienkach organizácií SR. Na spracovanie údajov boli použité parametrické štatistické metódy (analýza rozptylu a regresná a korelačná analýza) ako aj ich neparametrické alternatívy (Kruskal-Wallisov test a Kendalovo tau). Výsledky ukazujú, že respondenti zamestnaní vo veľkých organizáciách (nad 250 zamestnancov) vnímajú manažment diverzity pracovnej sily pozitívnejšie ako respondenti zamestnaní v organizáciách s nižším počtom zamestnancov. Rovnako pozitívnejší postoj k manažmentu diverzity majú zamestnanci organizácií s vyšším podielom zahraničného kapitálu vo vlastníckej štruktúre organizácie. Sektor národného hospodárstva sa ukázal byť bez významného vplyvu. Respondenti pracujúci na manažérskej pozícii vnímajú manažment diverzity pracovnej sily ako aj jeho benefity v pozitívnejšom svetle ako respondenti na manažérskej pozícii nepracujúci. Naším odporúčaním je, aby sa začali manažment diverzity aplikovať aj domáce spoločnosti (bez zahraničného kapitálu v ich vlastníckej štruktúre) bez ohľadu na ich veľkosť alebo sektor národného hospodárstva, v ktorom pôsobia. Jedným z možných spôsobom je využitie formalizovaných HR procedúr a mentorských iniciatív.
Kľúčové slová:manažment diverzity, pracovná pozícia, implementácia, benefity, veľkosť organizácie, podiel zahraničného kapitálu

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene