Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Juraj Medo, PhD.
Identification number: 1180
University e-mail: juraj.medo [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Microbiology (FBFS)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Changes of fungal community in the soil after application of herbicides linurex and teridox
Written by (author): Ing. Sláva Špániková
Department: Department of Microbiology (FBFS)
Thesis supervisor: Ing. Juraj Medo, PhD.
Opponent:Ing. Michal Gábor, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zmeny komunity mikroskopických húb v pôde po aplikácii herbicídov Linurex a Teridox
Summary:V poľnohospodárstve a v lesníctve sa čoraz častejšie siaha po využívaní pesticídov v boji proti rôznym chorobám, škodcom alebo burinám. Okrem pozitívneho vplyvu na určené rastliny, majú aj negatívny vplyv na prostredie a tým aj na niektoré druhy mikroskopických húb. My sme sme analyzovali vplyv dvoch herbicídov Linurex 50SC a Teridox 500EC. Sledovaná bola biodiverzita mikroskopických húb v pôde pomocou amplikónového sekvenovania ITS regiónu na platorme Illumina MiSeq. Laboratórny experiment bol založený ako 5 variantov. Jeden variant bola pôda bez prítomnosti herbicídu, druhý variant obsahoval pôdu a herbicíd Linurex 50SC s dávkou linuronu 2,26 mg.kg-1 , tretí variant obsahoval pôdu a herbicíd Linurex 50SC v dávke linuronu 226 mg.kg-1, čo predstavovalo 100-násobnú dávku linuronu. Štvrtý variant obsahoval pôdu a herbicíd Teridox 500EC s dávkou dimetachlóru 3,33 mg.kg-1 a piaty variant obsahoval pôdu a herbicíd Teridox 500EC s dávkou dimetachlóru 333 mg.kg-1, čo predstavovalo 100-násobnú dávku dimetachlóru. Z takto pripravených vzoriek bola vyizolovaná DNA pôdnych mikroorganizmov v 1., 3., 7., 14., 28., 56. a 112. deň od aplikácie herbicídov. Výsledkom nášho experimentu bol najmä zistený výrazný vplyv Teridoxu 500EC vo vysokej dávke, ktorý najväčšie zmeny mikrobiálnej komunity spôsoboval na 112. deň experimentu. Identifikovali sme viacero oddelení, no medzi dominujúce oddelenia mikroskopických húb patrili najmä Ascomycota, Basidiomycota a Zygomycota. Indexy diverzity (Shanonov, Chao1) sa menili v závislosti na čase inkubácie. Bol zistený aj preukazný vplyv variantu na Chao index diverzity. Shanonov index nebol ovplyvnený, napriek tomu, že komunita mikroskopických húb vo variante s prídavkom Teridoxu bola podstatne zmenená. Vo vzorke ošetrenej vysokou dávkou Teridoxu sa znížilo zastúpenie húb z oddelenia Zygomycota a naopak zvýšilo sa zastúpenie oddelenia Basidiomycota a Ascomycota. Vo variantoch s vysokou dávkou Teridoxu sa výrazne znížil výskyt druhu Rhizopusoryzae, ako aj druhov z rodu Mortierella. Naopak zvýšilo sa zastúpenie druhov Trichoderma rossicum, Aspergillu sflavus, Fusarium oxysporumf. sp. psidii, Aspergillus ellipticus. a Exophiala sp. Tieto druhy súrezistentné proti tomuto herbicídu a je pravdepodobné, že sa podieľajú aj na jeho degradácii.
Key words:pôda, pesticídy, Illumina, mikroskopické huby, linuron, dimetachlór

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited