Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Juraj Medo, PhD.
Identification number: 1180
University e-mail: juraj.medo [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Microbiology (FBFS)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Effect of sulfonylurea herbicides on soil microbial community
Written by (author): Ing. Zuzana Jacková
Department: Department of Microbiology (FBFS)
Thesis supervisor: Ing. Juraj Medo, PhD.
Opponent:doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv sulfonylmočovinových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôde
Summary:Vplyv herbicídov na mikrobiálne zloženie v pôde je aj v dnešnej dobe intenzívne riešenou problematikou. V tejto diplomovej práci sme sa zaoberali vplyvom sulfonylmočovinových herbicídov sulfosulfuron a chlorsulfuron, ktoré patria k tým najpoužívanejším, práve kvôli svojej nízkej toxicite a vysokej účinnosti už aj v nízkej dávke. Herbicídy boli v laboratóriu aplikované do pôd z Malanty a Štefanova, pričom cieľom bolo zistiť ich pôsobenie na baktérie a mikroskopické huby. Vysoká dávka chlorsulfuronu predstavovala 6,25 mg/kg, nízka 0,0625 mg/kg, vysoká dávka sulfosulfuronu mala hodnotu 6,5 mg/kg, nízka 0,065 mg/kg, kontrolná vzorka herbicíd neobsahovala. Vzorka pôdy sa odoberala v 0., 3., 7., 28., 56., 112. deň po aplikácii herbicídov. Z takto odobratej pôdy sa vyizolovala DNA a následne analyzovala amplikónovým sekvenovaním génu pre 16S rRNA a ITS regiónu. Na základe sekvencií sme s veľkou presnosťou stanovili mikrobiálne zastúpenie v danej pôde. Štatistickými analýzami sme potvrdili preukazné rozdiely v mikrobiálnom zložení medzi pôdami navzájom, a takisto sa zistilo, že komunita mikroorganizmov bola aspoň sčasti odlišná v priebehu jednotlivých dní. V pôde zo Štefanova napríklad výrazne prevláda bakteriálny kmeň Acidobacteria, v pôde z Malanty je zas v porovnaní so Štefanovom početnejšie zastúpený kmeň Verrucomicrobia. Čo sa týka mikroskopických húb, najväčší rozdiel medzi pôdami predstavovalo oddelenie Chytridiomycota výraznejšie zastúpené v pôde zo Štefanova. Zmenu vyvolanú vplyvom dní najlepšie reprezentuje trieda Saccharomycetes, ktorá sa v prvých troch dňoch pokusu v oboch pôdach vyskytovala iba v zanedbateľnom množstve, avšak najmä vo vzorkách zo Štefanova pozorujeme badateľné zvýšenie jej početnosti od 7. dňa. Takisto v priebehu 112. dňa nastali zmeny v zložení najmä na úrovni bakteriálnych tried, kedy sa podstatne zväčšilo zastúpenie triedy Nitrososphaerales. Na základe hodnôt indexov biodiverzity sme potvrdili rozdielnosť v mikrobiálnom zastúpení medzi pôdami, a tiež zmeny v rámci dní. Výrazné rozdiely v mikrobiálnom zložení po aplikácii herbicídov ako v nízkej, tak aj vo vysokej dávke, sa nám nepodarilo potvrdiť, keďže boli zistené len minimálne zmeny v porovnaní so vzorkou kontrolnou. Sulfosulfuron a chlorsulfuron môžeme považovať z hľadiska mikroorganizmov za bezpečné, čo vyplýva z našich zistení, kedy bola mikrobiálna komunita ich vplyvom zmenená iba v malej miere.
Key words:herbicídy, sulfosulfuron, chlorsulfuron, Illumina, mikroorganizmy, pôda

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited