Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Juraj Medo, PhD.
Identifikační číslo: 1180
Univerzitní e-mail: juraj.medo [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra mikrobiológie (FBP)

Kontakty     Absolvent
     
Výuka     
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Metagenomická analýza mikroorganizmov asociovaných s rastlinami kukurice
Autor:
Ing. Nicole Bučeková
Pracoviště: Katedra mikrobiológie (FBP)
Vedoucí práce:
Ing. Juraj Medo, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Metagenomická analýza mikroorganizmov asociovaných s rastlinami kukurice
Abstrakt:Rastlinný mikróbom je jedným z hlavným faktorom zdravia rastlín a ich produkcie. Manipulácia a znalosť mikróbiómu má potenciál znížiť výskyt chorôb, zvýšiť poľnohospodárku výrobu, znížiť chemické postupy čo má za následok udržateľnejšie poľnohospodárske postupy. Táto práca je zameraná na identifikáciu mikrobiómu kukurice, ktorá je jednou z najdôležitejších pestovaných plodín celosvetovo. Bolo identifikované zloženie prokaryotických mikroorganizmov ktoré osídľujú a rastlinné ako aj pôdne prostredie a sledované boli aj zmeny zloženia mikrobiómu počas 3 fáz rastu rastliny (BBCH 15, 55 a 85). Mikrobióm bol analyzovaný v 6 rozdielnych nikách (v natívnej pôde bez rastlín, v rizosférovej zóne, rizopláne, v koreňoch rastliny, v stonke a v listoch. Zloženie mikrobiómu bolo analyzované amplikonovým sekvenovaním V4 regiónu génu pre syntézu 16S rRNA na platforme Illumina MiSeq. Podľa získaných sekvencií bolo určené mikrobiálne zastúpenie v daných vzorkách. Bol zistený preukazný rozdiel v zložení mikrobiómu medzi nikami. Najväčší rozdiel pri zastúpení mikroorganizmov bol pri pôdnych a rastlinných častiach. V pôdnych častiach najvýznamnejšie prevládal kmeň Acidobacteria, v menšej miere kmeň Proteobacteria. Z rastlinných častí to boli hlavne kmene Proteobacteria a kmeň Actinobacteria, ktorý mal najvyššie percentuálne zastúpenie vo fáze BBCH 85. Zistil sa vysoko prekazný rozdiel medzi v zložení mikrobiómu medzi jednotlivými nikami ale aj medzi fázami rastu a preukazná bola aj interakcia týchto faktorov. Hodnoty diverzity vyjadrené Shannonovým indexom boli preukazne ovplyvnené nikou ako aj rastovou fázou. Pri porovnávaní ník je najväčšií rozdiel medzi pôdnymi a rastlinnými časticami. Medzi pôdnymi prostrediami diverzita nie je rozdielna. Rastlinné časti vykazovali najvyššiu diverzitu v koreňoch. Pri porovnaní fáz rastu je diverzita rovnaká pri prvých dvoch fázach, posedná fáza BBCH 85 má nižšiu diverzitu. Zistené zastúpenie mikroorganizmov asociovaných s rastlinami kukurice je možné ďalej skúmať na podrobnejšej úrovni. Tieto poznatky môžu byť použité pre ďalšie využitie pri pestovaní kukurice, jej biologickom ošetrovaní a predchádzaní chorôb.
Klíčová slova:
Zea mays , mikrobióm, Illumina, 16S rRNA

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně