Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identifikačné číslo: 1182
Univerzitný e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 
docent - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Kontakty
     
Výučba
     
Záverečná práca     Projekty
     
          Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:
Návrh laboratórneho zariadenia na hodnotenie filtrácie motorového oleja
Autor:
Pracovisko:
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Vedúci práce:
Oponent 1:prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD.
Oponent 2:Ing. Peter Lenďák, PhD.
Oponent 3:
doc. Ing. Marián Kučera, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh laboratórneho zariadenia na hodnotenie filtrácie motorového oleja
Abstrakt:Predložená dizertačná práca rieši problematiku návrhu laboratórneho skúšobného zariadenia na hodnotenie filtrácie motorového oleja v laboratórnych podmienkach s možnosťou simulácie prevádzkového zaťaženia. Práca je rozdelená do šiestich kapitol. Obsahuje 51 obrázkov, 23 tabuliek a 9 príloh. Prvá kapitola je venovaná prehľadu o súčasnom stave riešenej problematiky v oblasti mazacieho systému spaľovacích motorov, vlastnostiam a klasifikácii mazacích olejov, tribotechnickej diagnostike, prvkom hydraulických obvodov a filtrácii oleja. V ďalšej časti práce sú stanovené ciele a metodické postupy pre ich splnenie. Vo výsledkoch práce sa venujeme návrhu laboratórneho zariadenia na hodnotenie filtrácie motorového oleja, realizácii výstavby a overeniu jeho funkčnosti. V závere práce sú prezentované výsledky návrhu a realizácie výstavby uvedeného zariadenia s overovacími meraniami v dvoch samostatných hydraulických okruhoch pracujúcich súbežne. Zároveň sa venujeme možnostiam využitia navrhnutého zariadenia pri simulácii prevádzkových podmienok. Pri uskutočňovaní návrhu laboratórneho zariadenia na hodnotenie filtrácie motorového oleja sme vychádzali z technických charakteristík olejových filtrov a hydrogenerátorov, použitých hydraulických prvkov v skúšobnom hydraulickom obvode, z charakteristiky spaľovacieho motora a z uskutočnených výpočtov. Laboratórne zariadenie umožňuje testovanie vhodnosti použitia filtrov s rôznou filtračnou schopnosťou pri súbežnom testovaní v dvoch samostatných hydraulických obvodoch s rôzne kontaminovaným motorovým olejom. Prietokové charakteristiky olejových filtrov sú merané pomocou snímačov umiestnených pred a za filtrami, spolu s meraním zmeny tlakov. Požadovanú pracovnú teplotu motorového oleja dosiahneme pomocou ohrevu oleja elektrickým ohrievačom v nádrži. Vyvodenie tlaku, resp. odporu v hydraulickom obvode laboratórneho skúšobného zariadenia sa uskutočňuje pomocou škrtiaceho ventilu so stabilizáciou.Overenie funkčnosti navrhnutého laboratórneho skúšobného zariadenia bolo realizované overovacími meraniami, pričom v referenčnom hydraulickom obvode bol použitý nový, nekontaminovaný motorový olej a olejový filter podľa špecifikácie stanovenej výrobcom. V skúšobnom okruhu bol použitý kontaminovaný motorový olej z prevádzky s použitím olejového filtra MANN W950/26 a použitím olejového filtra CNH Industrial 2992242. Určenie rozsahu kontaminácie motorového oleja pred použitím v skúšobnom okruhu je uskutočnené vyhodnotením fyzikálno – chemických vlastností použitého oleja. Zariadenie zároveň umožňuje sledovanie životnosti olejových filtrov, pri rôzne kontaminovanom motorovom oleji, s možnosťou predĺženia servisných intervalov výmeny motorového oleja v závislosti od zmien fyzikálno-chemických vlastností motorového oleja a účinnosti filtrov. Uvedené laboratórne skúšky je možné vykonávať súbežne v dvoch hydraulických okruhoch, čím je možné výrazne skrátiť dobu testovania filtračných schopností olejových filtrov, bez rizika poškodenia motora za predpokladu, že by sa skúšky realizovali v prevádzkových podmienkach. Výsledky hodnotenia filtračnej schopnosti olejových filtrov je možné využiť pri návrhu nových filtračných materiálov, ale aj vhodne stanovenou metodikou výmeny olejových filtrov a intervalu výmeny motorového oleja, je možné predĺžiť výmenné intervaly, čo má významný prínos nielen z pohľadu ekonomického, ale aj ekologického.
Kľúčové slová:
skúšobný stav, hydraulický obvod, laboratórne skúšanie, filter

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene