Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Renáta Krajčírová, PhD.
Identification number: 1188
 
Administration - Control Unit (R R)
Chief official - Control Unit (R R)

Contacts
     
Lesson          Publications     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Assessment of selected direct taxes in the tax system of the Slovak Republic
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: Ing. Renáta Krajčírová, PhD.
Opponent:
Ing. Alexandra Ferenczi Vaňová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis is submitted


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Zhodnotenie vybraných priamych daní v daňovej sústave SR
Summary:Predložená Bakalárska práca je zameraná na zhodnotenie vybraných priamych daní v daňovej sústave Slovenskej republiky, konkrétne zhodnotenie dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola je venovaná teoretickej časti. Teoretická časť obsahuje prehľad kľúčových daňových pojmov, ako daňová sústava, všeobecné pojmy v oblasti daní, ako aj pojem daň, aby sme lepšie pochopili danú problematiku. V druhej kapitole rozoberáme primárny cieľ, podmienený určenými parciálnymi cieľmi. Tretia kapitola je zameraná na metódy skúmania, ktoré sme použili pri práci s údajmi. Ďalšia časť práce je venovaná praktickej časti, kde sa zameriavame hlavne na zhodnotenie podielu dane z príjmov fyzických a právnických osôb v štátnom rozpočte za roky 2016 – 2017. Na základe zhodnotenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb môžeme konštatovať, že sa daň z príjmov právnických osôb rok čo rok menila. Záver práce obsahuje zhodnotenie výsledkov.
Key words:
daň z príjmov fyzických osôb, daň, daňová sústava, daň z príjmov právnických osôb, priame dane

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited