Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Renáta Krajčírová, PhD.
Identification number: 1188
 
Administration - Control Unit (R R)
Lecturer - Department of Accountancy (FEM)
Chief official - Control Unit (R R)

     
     
     Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Assessment of selected direct taxes in tax system of Slovak Republic
Written by (author): Bc. Erik Greškovič
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Zhodnotenie vybraných priamych daní v daňovej sústave SR
Summary:
Predložená bakalárska práca sa zaoberá postavením daní ako dôležitého príjmu štátneho rozpočtu a zhodnotením priamych daní v daňovej sústave Slovenskej republiky. V rámci konkrétnej charakteristiky a zhodnotenia vybraných priamych daní je bližšie analyzovaná daň z príjmu fyzických a právnických osôb. V prvej kapitole je poskytnutý teoretický pohľad základných daňových pojmov so špecifikáciou priamych daní. Cieľom bakalárskej práce je zhodnotenie vybraných priamych daní v slovenskej daňovej sústave.V metodike práce sú objasnené metódy výskumu, ktoré boli použité pri spracovaní informácií. Praktická časť práce predstavuje výsledky bakalárskej práce. Vo výsledkoch práce sú bližšie definované daň z príjmu FO a PO a je zhodnotené, ako sa daň z príjmov FO a PO podieľala na celkových príjmoch štátneho rozpočtu v rokoch 2017- 2019. Kľúčové slová: daň, priame dane, daň z príjmov fyzických osôb, daň z príjmu právnických osôb, štátny rozpočet.
Key words:
daň z príjmov fyzických osôb, priame dane, daň z príjmov právnických osôb, štátny rozpočet, daň

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited