Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Renáta Krajčírová, PhD.
Identification number: 1188
University e-mail: renata.krajcirova [at] uniag.sk
 
Administration - Control Unit (R R)
Lecturer - Department of Accountancy (FEM)
Chief official - Control Unit (R R)

Contacts
     
Lesson
     
Projects          
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Evaluation of the local fee for municipal waste
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: Ing. Renáta Krajčírová, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Zhodnotenie miestneho poplatku za komunálny odpad
Summary:V predloženej bakalárskej práci sme sa zaoberali zhodnotením miestneho poplatku za komunálny odpad vo vybranej obci, majetkovou a kapitálovou štruktúrou obce. Ďalej sme rozoberali konkrétny spôsob nakladania s odpadom a posledným zameraním bolo porovnanie nákladov s výnosmi a príjmy s výdavkami. Práca sa skladá zo štyroch kapitol. Prvá je zameraná na teoretické zhodnotenie histórie odpadov, verejnú správu, rozpočet obcí, ďalej teoretické zhodnotenie odpadového hospodárstva a v poslednej kapitole sme sa zaoberali miestnym poplatkom za komunálny odpad. Druhá kapitola je zameraná na hlavný cieľ práce a všetky čiastkové ciele, ktoré spracovávali. Tretia kapitola pozostáva z metodiky práce a konkrétnych metód skúmania, potrebných k dosiahnutiu cieľa. V poslednej kapitole sú obsiahnuté už samotné výsledky práce. Vo výsledkoch práce hodnotíme spôsob nakladania odpadu vo vybranej obci a stanovenie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre jednotlivé skupiny poplatníkov. Zároveň sa hodnotí množstvo vyprodukovaného odpadu vo vybranej obci. Vzhľadom k tomu, že v obci sa nachádza skládka odpadov výška poplatkov predstavuje pre poplatníkov nižšie sadzby. Obec uvádza sadzbu poplatku pre FO, FO - podnikateľa a PO vo výške 0,01 eur na deň. Taktiež tu sledujeme množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu v skúmanom období. Možno konštatovať, že výdavky na úhradu nákladov spojené s nakladaním s odpadom v obci sa v období rokov 2016 a 2017 skúmanom období zvyšovali. V roku 2018 sledujeme mierny pokles výdavkov. Z hľadiska príjmov v roku 2018 sledujeme mierny pokles. Náklady a výnosy v prvom roku klesli, následne v druhom sledovaní vzniká nárast. Výšku nákladov a výdavkov v súvislosti s nakladaním s komunálnym odpadom ovplyvňovalo rôzne množstvo vyprodukovaného odpadu v skúmanom období rokov 2016 - 2018. Kľúčové slová: obec, komunálny odpad, miestny poplatok, odpadové hospodárstvo
Key words:obec, komunálny odpad, miestny poplatok , odpadové hospodárstvo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited