Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identification number: 1194
University e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of building equipment and technology safety (TF)
Chief official - Department of building equipment and technology safety (TF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Oil crops used in bioenergetics
Written by (author): Ing. Miroslav Koprda
Department: Department of building equipment and technology safety (TF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Opponent:Ing. Oľga Urbanovičová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Olejnaté plodiny v bioenergetike
Summary:Bakalárska práca skúma možnosti energetického využitia olejnatých plodín, technológie úpravy a samotnú konverziu olejnatých plodín na energiu. Jej cieľom je podrobne rozdeliť a klasifikovať obnoviteľné zdroje energie ako aj popísať olejnaté plodiny. Práca sa ďalej zaoberá riešením súčasnej technológie úpravy a energetického zhodnocovania olejnín a jej výsledných produktov. Ďalšia časť je venovaná predpríprave a samotnej produkcii energie z olejnatých plodín. Práca je taktiež venovaná produkovanému množstvu olejnatých plodín za jednotlivé roky na území Slovenskej republiky, ako aj konkrétnemu podielu finálnych produktov z olejnatých plodín. Na Slovensku patria olejniny k jedným z najpestovateľnejších plodín vďaka ich veľkému využitiu. Majú dobré vlastnosti a môžu sa používať ako ekologické palivo, vďaka čomu majú budúcnosť v oblasti pestovania a využívania u nás aj v zahraničí.
Key words:obnoviteľné zdroje energie, olejnaté plodiny, biopalivo, bionafta, MERO

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited