Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identification number: 1194
University e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of building equipment and technology safety (TF)
Chief official - Department of building equipment and technology safety (TF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Technical analysis of milking process quality
Written by (author): Ing. Miloš Martiška
Department: Department of building equipment and technology safety (TF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Opponent:Ing. Ľubomír Zajac
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Technická analýza kvality procesu dojenia
Summary:MARTIŠKA, Miloš: Technická analýza kvality procesu dojenia. [Bakalárska práca]. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Technická fakulta, Katedra výrobnej techniky. Školiteľ: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: bakalár, 45 s. Práca prezentuje význam technickej analýzy kvality procesu dojenia ako kľúčový faktor priamo determinujúci jeho efektivitu. Popisuje jednotlivé zložky tohto procesu, ktorými sú dojacie zariadenie a pracovný postup pri dojení. Vyzdvihuje spoluprácu týchto zložiek pri produkcii akostného mlieka a udržiavaní zvierat v dobrej zdravotnej kondícii. Zdôrazňuje význam prevádzkovej spoľahlivosti dojacej techniky a jej optimálne nastavenie pre fyziologické potreby a zdravotný stav dojníc. V prvej časti sa venujeme potrebe osvojenia si odbornej terminológie a dodržiavaniu technických noriem pri návrhu a používaní dojacieho zariadenia. Popisujeme v nej rozdelenie dojacích zariadení s uvedením hlavných častí. Ďalšia časť je venovaná biologicko-technickým základom a princípom strojového dojenia, ktoré sú primárnymi požiadavkami na zvládnutie návrhu optimálneho pracovného postupu dojenia. Uvádzame v nej príklad takéhoto postupu pre rybinovú alebo paralelnú dojáreň. Záverečná časť ponúka využívanie prvkov automatizácie v dojacích zariadeniach, člení a popisuje technickú analýzu kvality procesu dojenia, v bodoch rieši merania vykonávané počas biotechnickej kontroly a interpretuje možnosti diagnostických správ z priebehu dojenia.
Key words:technická analýza, proces dojenia, dojacie zariadenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited