Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Karol Šinka, PhD.
Identification number: 1202
University e-mail: karol.sinka [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:System and process of Land Consolidation (Slovakia - Serbia)
Written by (author): Ing. Hana Andrášik
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: Ing. Karol Šinka, PhD.
Opponent:doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Systém podkladov a priebeh pozemkových úprav (Slovensko - Srbsko)
Summary:Pozemkovými úpravami sa priestorovo a funkčne usporadúvajú pozemky, sceľujú sa alebo delia tak, aby sa vytvorili podmienky pre racionálne hospodárenie vlastníkov pôdy. V Srbsku odkiaľ pochádzam, pozemkové úpravy prebiehali ojedinele v jednotlivých obciach. Obec Báčsky Petrovec pozostáva zo štyroch katastrálnych obcí (katastrálnych území): Báčsky Petrovec, Maglić, Hložany a Kulpín. Po starej Rakúsko - uhorskej pozemkovej úprave, v posledných rokoch sa aj v mojej obci pristúpilo ku komasácii (pozemkovým úpravám). Katastrálna obec Hložany komasáciu ukončila pred 10 rokmi, katastrálna obec Maglić pred 2 rokmi, na začiatku sú prípravné práce pre uskutočňovanie komasácie pre katastrálnu obec Báčsky Petrovec a v katastrálnej obci Kulpín práve prebiehajú pozemkové úpravy. Komasáciou sa dosiahne formovanie parciel tvaru vhodného pre poľnohospodárske obrábanie, formovanie siete poľných ciest, ktoré zabezpečia priamy prístup ku každej parcele, formovanie kanálovej siete pre odvodňovanie a zavlažovanie, zabezpečenie umiestnenia vegetačných pásov na miestach, kde sú najúčinnejšie a nepredstavujú prekážku pre prístup a spracovanie pozemkov. Umožní sa vzájomné zladenie cestnej trasy, kanálovej siete a vegetačných porastov na ten spôsob, že sa budú formovať poľnohospodárske pozemky s dôrazom na riešenie majetkovo právnych vzťahov a dosiahne sa korekcia hraníc využitia územia. Veľmi dôležité je aj to, že sa súčasne touto úpravou vypracujú listy vlastníctva, ktoré vystriedajú doterajšie pozemkové knihy, ktoré datujú ešte z čias Rakúsko -- uhorskej monarchie. Pozemkové úpravy majú taktiež zabezpečiť ekologický aspekt úpravy a ochrany poľnohospodárskeho pozemku a priestoru vôbec.
Key words:pozemkové úpravy, pozemková kniha, pozemkový kataster

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited