Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Karol Šinka, PhD.
Identifikačné číslo: 1202
Univerzitný e-mail: karol.sinka [at] uniag.sk
 

     Absolvent     Výučba
     
Projekty
     
     Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Tvorba hydrologických podkladov pre návrh protieróznych opatrení
Autor:
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce:
Ing. Karol Šinka, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Tvorba hydrologických podkladov pre návrh protieróznych opatrení
Abstrakt:V našej diplomovej práci sme sa zamerali na tvorbu hydrologických podkladov, predovšetkým výšky a objemu povrchovo odtekajúcej vody, využitím metód overených v praxi pomocou geografických informačných systémov na katastrálnom území obce Lehota v okrese Nitra. Ako vstupné údaje sme používali základnú mapu SR v mierke 1:10 000, ortofotomapy, mapy bonitovaných pôdnoekologických jednotiek, ovsené postupy za roky 2010 a 2011 a informácie o zrážkových úhrnoch. Pomocou analytických nástrojov sme údaje spracovali vo vhodnom geografickom informačnom systéme ArcGIS 9.1. V závere sme hodnoty výšky povrchového odtoku, objemu povrchového odtoku a kulminačného prietoku potenciálneho a reálneho za roky 2010, 2011 upresnili na troch rizikových lokalitách identifikovaných nielen výpočtami ale aj terenným prieskumom. Ďalej sme naznačili možné opatrenia na riešenia aktuálneho stavu. Aplikáciou geografických informačných systémov vo výpočtoch sme zjednodušili a sprehľadnili prácu a zároveň zvýšili kvalitu spracovaných údajov.
Kľúčové slová:
povrchový odtok, vodná erózia, geografické informačne systémy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene