Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Karol Šinka, PhD.
Identification number: 1202
University e-mail: karol.sinka [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Calculation of erosion soil loss in GIS environment
Written by (author): Ing. Lucia Lušpajová
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: Ing. Karol Šinka, PhD.
Opponent:Ing. Elena Aydin, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Výpočet erózneho odnosu pôdy v prostredí GIS
Summary:Krajina predstavuje priestorovo organizovaný systém, v ktorom prebiehajú neustále interakcie medzi jej zložkami. Atmosféra, hydrosféra, pedosféra, litosféra a biosféra spolu vzájomne súvisia a tvoria priestor pre fungovanie civilizácie. Objektom skúmania našej práce bolo posúdenie vzniku erózie pôdy na našom záujmovom území. Eróziu pôdy komplexne ovplyvňujú všetky časti krajinnej sféry. V našej práci sme sa bližšie zamerali na význam pôdy a vody v krajine. Poľnohospodári denne zápasia s jednou s najťažších a najdôležitejších úloh, a to ochranou pôdy pred eróziou. Erózia pôdy sa nedá úplne odstrániť, ale dá sa výrazne znížiť jej intenzita. Prejavy erózie pôdy spôsobujú podstatné zníženie úrodnosti, nenávratný odnos pôdnych častíc, stenčovanie pôdneho profilu, poškodenie pestovaných kultúr, straty agrochemikálií, záporné zmeny fyzikálnych, chemických a biologických vlastností pôdy, prípadná úplná devastácia pôdy až celkové poškodenie životného prostredia. Protieróznymi opatreniami, ako sú zmena spôsobu obrábania pozemkov, vysádzanie vhodnejších kultúr, ktoré majú protierózny charakter, výber vhodnejšej agrotechniky môžeme dosiahnuť zníženie erózie na prípustnú hodnotu. Avšak najdôležitejšie je poznať charakter poľnohospodárskych pozemkov a intenzitu erózie pôdy na ňom. Pomocou geografických informačných systémov (GIS) a ich nástrojov sme na základe stanovených eróznych faktorov (R-faktor ako funkcia ombrografickej stanice, K-faktor ako funkcia HPJ, LS-faktor vychádzajúc z DMR) a univerzálnej rovnice straty pôdy (USLE) vypočítali erózny odnos a stanovili eróznu ohrozenosť riešeného územia klasifikáciou do šiestich tried ohrozenia. Najprv sme si stanovili potencionálne erózne ohrozenie pôdy a následne reálnu ohrozenosť, ktorá už zahŕňala aj ochranný vplyv vegetačného krytu (C-faktor), podľa spracovaných osevných postupov za obdobie 2011 až 2014. Výpočty erózneho odnosu sme realizovali na poľnohospodársky využívaných pôdach riešeného katastrálneho územia Nedožery-Brezany. Z dosiahnutých výsledkov vyplýva, že zvolené osevné postupy nezabezpečia dostatočnú ochranu celého riešeného územia pred vodnou eróziou, z toho dôvodu bude nutné v budúcnosti pristúpiť k návrhu účinných protieróznych opatrení.
Key words:vodná erózia pôdy, pôda, voda, GIS, výpočet erózneho odnosu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited