Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Karol Šinka, PhD.
Identification number: 1202
University e-mail: karol.sinka [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The suggestion of an eco-stabilizing measures in the landscape (cadastral area Hybe)
Written by (author): Ing. Miroslava Ondrášiková
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: Ing. Karol Šinka, PhD.
Opponent:doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh ekostabilizačných opatrení v krajine (k. ú. Hybe)
Summary:Pôda je limitovaný a ľahko zničiteľný zdroj nenahraditeľnej hodnoty považovaný za jedno z najvzácnejších bohatstiev ľudstva. Predstavuje spojovací článok s človekom, je nevyhnutnou podmienkou pre jeho existenciu. Za počiatok eróznych degradačných procesov na poľnohospodárskej pôde považujeme obdobie, keď človek začal obrábať pôdu a rozšírenie poľnohospodárskej činnosti v horských oblastiach. Súčasný trend záporne vplýva na poľnohospodársku krajinu. Hlavným cieľom je využiť čo najviac produkčnú schopnosť pôdy pričom sa ostatné funkcie zanedbávajú, dochádza k neustálemu ohrozovaniu poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy. Erózne ohrozených pôd neustále pribúda. Erózia pôd je najzávažnejším degradačným procesom pôsobiaci dlhodobo a veľkoplošne, ktorý môže viesť k úplnému odnosu až k zaniknutiu pôdy. Predstavuje jeden z najvýznamnejších problémov v súčasnej dobe. V katastrálnom území Hybe poľnohospodársku pôdu obhospodaruje Roľnícke družstvo Hybe. Zaoberáme sa riešením otázky ochrany pôdy pred povrchovým odtokom (spôsobujúcim eróziu pôdy) návrhom vodohospodárskych a protieróznych opatrení (hydrologické hľadisko) plniacich aj funkciu interakčných (ekostabilizačných) prvkov (ekologické hľadisko). Pomocou programu ArcGIS 10 sme spracovali, zdigitalizovali a vypočítali na základe CN metódy celkový objem povrchového odtoku z vyšetrovanej plochy povodia vyvolaný uvažovaným dažďom, zároveň navrhli odporúčané protierózne opatrenia. Výsledky sú spracované v podobe mapových a textových výstupov, doplnené fotodokumentáciou vyhotovenou počas terénneho prieskumu. Poukazujú na to, že objem povrchového odtoku (ako i intenzita vodnej erózie) je závislá hlavne od topografie reliéfu a spôsobu obhospodarovania pôdy. Vhodnou kombináciou protieróznych opatrení je možné ju ovplyvniť a znížiť na prípustnú hodnotu.
Key words:krajina, povrchový odtok, protierózne opatrenia, geografické informačné systémy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited