Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Karol Šinka, PhD.
Identification number: 1202
University e-mail: karol.sinka [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Calculation of surface runoff characteristics in GIS environment
Written by (author): Ing. Anna Zvažijova
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: Ing. Karol Šinka, PhD.
Opponent:Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Výpočet charakteristík povrchového odtoku v prostredí GIS
Summary:Práca sa zameriava na skúmanie podmienok, vzniku a tvorby zrážkovo-odtokového procesu v obci Tesárske Mlyňany, ktorá pozostáva z dvoch katastrálnych území a to Tesáre nad Žitavou a Mlyňany a jeho vplyv na poľnohospodársky využívanú krajinu s využitím nástrojov geografickýchinformačných systémov (GIS).Cieľom práce je výpočet výšky a objemu povrchového (priameho) odtoku pre ktorý sme zvolili metódu kriviek odtokových čísel skrátené nazývanú CN metóda, ktorá je v súčasnosti najrozšírenejšia. K stanoveniu CN hodnôt nám poslúžili BPEJ, z ktorých sme zisťovali hydrologické kategórie pôd ako funkciu hlavnej pôdnej jednotky a tiež súčasná krajinná štruktúra definujúca využívanie pôdy. S použitím takto získaných hodnôt CN, ktoré sú v riešenom území v rozpätí od 55 do 98 sme vypočítali potenciálnu retenciu a následne výšku a objem povrchového (priameho) odtoku na úrovni bunky rastrového dátového modelu (rozlíšenia 5 m). Objem povrchového odtoku na úrovni prispievajúcich plôch (povodí) sme získali postupným sčítaním (akumulovaním) objemov odtoku na úrovni buniek v smere odtoku (najstrmšieho spádu).Z dosiahnutých výsledkov vyplýva, že povrchovo odtekajúcou vodou sú najviac ohrozené poľnohospodársky využívané územia riešenej obce, pričom toto ohrozenie je miestami v dôsledku plošného, ako aj sústredeného odtoku zrážkovej vody.
Key words:pôda, , geografické informačné systémy, CN metóda, povrchový odtok

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited