Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Karol Šinka, PhD.
Identification number: 1202
University e-mail: karol.sinka [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Creation of hydrological data in GIS environment
Written by (author): Ing. Soňa Drabiščáková
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: Ing. Karol Šinka, PhD.
Opponent:doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tvorba hydrologických podkladov v prostredí GIS
Summary:Hlavnou témou našej bakalárskej práce bola problematika povrchového odtoku zrážkovej vody. Cieľom tejto práce bola hlavne tvorba hydrologických podkladov zameraná na výpočet výšky a objemu povrchového (priameho) odtoku pomocou metódy kriviek odtokových čísel čiže pomocou CN metódy a prostredia geografických informačných systémov (GIS). Pre dosiahnutie hlavného cieľa sme si spracovali podrobne charakteristiky riešeného územia, hydrologické charakteristiky vlastnosti pôdy ktoré sme si stanovili prostredníctvom hlavnej pôdnej jednotky - HPJ v sedem miestnom kódovaní bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek - BPEJ. Pomocou máp sme si identifikovali jednotlivé prvky využívania pôd, tie sme si prekryli (skombinovali) s hydrologickými kategóriami, a pomocou použitia prevodovej tabuľky sme si definovali priemerné ročné hodnoty CN, ktoré sa na riešenom území pohybujú v rozpätí 56 až 98. Použitím zistených hodnôt CN sme pristúpili k riešeniu ďalších výpočtov, a to k výpočtu potenciálnej retenecie, výšky povrchového (priameho) odtoku, objemu povrchového (priameho) odtoku, ktoré sa zrealizovali pomocou nástrojov GIS, pričom dosiahnuté výsledky sme prezentovali aj prostredníctvom mapových výstupov. Vďaka týmto výpočtom sme vyhodnotili, že najvyššie hodnoty výšky i objemu povrchového (priameho) odtoku dosahujú územia v juhozápadnej časti obce v častiach Godušných vrchov, Osemprútov, kde sa vyskytujú prevažne orné pôdy, ktoré sa charakterizované aj s výraznejšou svahovitosťou.
Key words:CN metóda, povrchový odtok, pôda, GIS

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited