Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Karol Šinka, PhD.
Identification number: 1202
University e-mail: karol.sinka [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Calculation of surface runoff characteristics using GIS
Written by (author): Ing. Juraj Pajtinka
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: Ing. Karol Šinka, PhD.
Opponent:doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Výpočet charakteristík povrchového odtoku s využitím GIS
Summary:Cieľom záverečnej práce je výpočet charakteristík povrchového (priameho) odtoku, predovšetkým výšky, objemu a maximálneho (kulminačného) prietoku v záverovom profile mikropovodia odvodeného na toku Bebrava. Riešené územie z hľadiska administratívneho vpadá do dvoch katastrálnych území, a to Šípkov a Čierna Lehota (okr. Bánovce nad Bebravou). V katastrálnom území Šípkov jak v minulosti, tak aj v súčasnosti dochádzalo a dochádza k vysokému úhrnu zrážok a taktiež k veľkým odtokom vody z povodia Bebrava. Voda sa sústredí do údolia a keďže koryto rieky kapacitne nezvláda tento nápor, voda spôsobuje povodňové situácie nielen v obci Šípkov, ale aj v ostatných obciach pod ňou ako napríklad v Timoradzi, Slatinke nad Bebravou, Slatine nad Bebravou, a Trebichave. Z toho dôvodu došlo na toku Bebrava (nad zastavaním územím obce Šípkov) k návrhu poldra, ktorý ale doposiaľ nebol zrealizovaný. Predmetom výpočtov v nami predkladanej práce z dôvodu vyššie uvedených skutočností je práve lokalita navrhovanej hrádze poldra predstavujúci záverový profil. Na výpočet charakteristík povrchového (priameho) odtoku sme vychádzali z detailného riešenia CN-metódy. Hydrologické kategórie poľnohospodárskych pôd sme stanovili s využitím hlavných pôdnych jednotiek, v prípade lesných pôd sme vychádzali zo zrnitosti lesných pôd. Syntézou hydrologických kategórií pôd a súčasného využívania územia sme stanovili hodnoty kriviek odtokových čísiel (CN-hodnoty). Použitím takto zistených informácii sme pristúpili k výpočtu potenciálnej retencie, výšky a objemu povrchového odtoku, ktorý v záverovom profile pri návrhovej zrážke 73,4 mm predstavuje takmer 113 000 m3. Následne sme pristúpili na základe stanovenia doby koncentrácie a jednotkového kulminačného prietoku k výpočtu maximálneho (kulminačného) prietoku, ktorého hodnota predstavuje 4,19 m3.s-1. Nami dosiahnuté výsledky v podobe textových i mapových podkladov môžu slúžiť k posúdeniu opodstatnenosti návrhu poldra, prípadne alternatívneho zabezpečenia protipovodňovej ochrany.
Key words:mikropovodie, polder, CN - metóda, povrchový odtok, protipovodňová ochrana

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited