Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Karol Šinka, PhD.
Identifikačné číslo: 1202
Univerzitný e-mail: karol.sinka [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Stanovenie erózneho ohrozenia pôdy s využitím GIS
Autor: Bc. Matej Baláž
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: Ing. Karol Šinka, PhD.
Oponent:Ing. Katarína Pecháčová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Stanovenie erózneho ohrozenia pôdy s využitím GIS
Abstrakt: Pôda patrí medzi prírodný zdro, ktorý je obmedzený a ľahko zničiteľný. Je považovaný za jedno z najvzácnejších bohatstiev ľudstva. Je výsledkom dlhotrvajúcej premeny hornín v takých podmienkach, ktoré v súčasnosti veľmi ťažko duplikovať. Ochrana pôdy pred eróziou patrí medzi hlavné priority nielen v poľnohospodárstve. Erózia ako prírodný proces ktorý sa prejavuje rôznymi zmenami, činnosť človeka výrazne zrýchľuje na mnohých miestach môže viesť k nevratnej strate jeho funkčnosti. Hlavným cieľom bakalárskej práce je stanovenie potenciálnej a reálnej erózie pôdy na jednotlivých riešených parcelách v obci Ladice a Sľažany (okres Zlaté Moravce) s využitím univerzálnej rovnice straty pôdy (USLE) a jej upravenej podoby vo vzťahu k topografickému faktoru (LS). Za účelom splnenia cieľa sme pristúpili k zhromaždeniu potrebných priestorových a textových informácii a následne k ich spracovaniu v prostredí geografických informačných systémov. Faktor R sme stanovili ako tabuľkovú hodnotu podľa najbližšej meteorologickej stanice – Nitra. Faktor K sme získali podľa HPJ taktiež ako tabuľkovú hodnotu. Podkladom k výpočtu topografického faktora (LS) predchádza tvorba DMR priestorovou interpoláciou zo zvektorizovaných vrstevníc základnej mapy SR. Úpravou DMR pre potreby hydrologických analýz sme vykonali odstránenie lokálnych extrémov a bezodtokových depresií. Následne sme odvodili sklon svahu, ako aj smer odtoku, ktorý bol podkladom pre výpočet neprerušenej dĺžky svahu. S využitím sklonu a dĺžky svahu sme prostredníctvom rastrového kalkulátora vypočítali LS-faktor. Z osevných postupov z poľnohospodárskeho družstva sme určili využívanie pôdy (pestované plodiny) a priemernú ročnú hodnotu faktora C. Faktor P z dôvodu absencie protieróznych opatrení sme vo výpočtoch nezohľadnili. Súčinom jednotlivých eróznych faktorov sme získali potenciálny a vypočítaný (reálny) erózny odnos pôdy. Následne sme konfrontovali s limitnými hodnotami erózneho odnosu, ktoré predstavujú funkciu hĺbky pôdy. Z pohľadu erózneho ohrozenia sme použili klasifikáciu eróznej ohrozenosti poľnohospodárskych pôd v Českej republike. Výsledkom sú mapové a tabuľkové výstupy potenciálneho a vypočítaného (reálneho) erózneho ohrozenia poľnohospodárskych pôdy riešeného územia.
Kľúčové slová:erózia pôdy, vodná erózia, grafický informačný systém, pôda, univerzálna rovnica straty pôdy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene