Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Karol Šinka, PhD.
Identification number: 1202
University e-mail: karol.sinka [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Creation of Hydrological Bases in the Landscape
Written by (author): Ing. Anna Zvažijova
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: Ing. Karol Šinka, PhD.
Opponent:Ing. Katarína Pecháčová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tvorba hydrologických podkladov v krajine
Summary:Práca je zameraná na tvorbu hydrologických podkladov v obci Tesárske Mlyňany (okres Zlaté Moravce) s využitím nástrojov geografických informačných systémov (ArcGIS) a hydrologického modelu DesQ-MaxQ. Cieľom práce je výpočet objemu povrchového (priameho) odtoku na základe CN-metódy ako aj stanovenie kulminačného (maximálneho) prietoku na úrovni záverových profilov vymedzených mikropovodí. Po podrobnej analýze riešeného územia sme pristúpili k definovaniu infiltračných a drenážnych vlastností pôd (tzv. hydrologických kategórií) ako funkciu hlavnej pôdnej jednotky z BPEJ. Prostredníctvom mapy súčasnej krajinnej štruktúry sme identifikovali využívanie pôdy. Vzájomným prekryvom takto pripravených vektorových vrstiev sme získali CN hodnoty(vo vektorovom, následne aj v rastrovom tvare) pre celé riešené územie. Výsledky práce poukazujú na oba spôsoby tvorby hydrologických podkladov. Pri výpočte objemu odtoku a maximálneho prietoku pomocou modelu DesQ je úloha GIS pri tvorbe vstupných dát nezastupiteľná. Platí to aj pri odvodení mikropovodí hydrologicky korektného digitálneho modelu reliéfu, ak aj pri stanovení jeho charakteristík (plocha povodia, sklon svahu, sklon a dĺžka údolnice, hodnota CN). Takto získané údaje doplnené o rôzne zabezpečenosti výskytu maximálnych denných úhrnov zrážok za 1 rok zapracované do DesQ nám zabezpečili hydrologické podklady v podobe tabuľkových (napr. objem odtoku, prietok) i grafických (hydrogram prietokovej vlny) výstupov. Výpočty sa zrealizovali na úrovni dvoch vymedzených mikropovodí. Výpočet objemu povrchového odtoku sa previedol aj v prostredí GIS, a to prostredníctvom výpočtu potenciálnej retencie a výšky povrchového odtoku. Z porovnávania oboch metód vyplýva, že dosiahnuté objemy odtokov sú navzájom porovnateľné, ale kým GIS umožní jeho celoplošný výpočet, v DesQ sa výsledky vzťahujú iba k záverovému profilu. Na strane druhej však DesQ spolu s objemom automaticky zabezpečí aj výpočet maximálneho prietoku, ktorého stanovenie v GIS je pomerne náročné, a dosiahnuté hodnoty môžu byť (najmä z dôvodu, že sa svahy mikropovodí neriešia osobitne) mnohokrát podhodnotené.
Key words:geografické informačné systémy, povrchový odtok, maximálny prietok, hydrologické analýz, DesQ - MaxQ

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited