Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Karol Šinka, PhD.
Identification number: 1202
University e-mail: karol.sinka [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Creation of hydrological data using GIS
Written by (author): Ing. Martin Tibenský
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: Ing. Karol Šinka, PhD.
Opponent:Ing. Katarína Pecháčová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tvorba hydrologických podkladov s využitím GIS
Summary:Základným cieľom diplomovej práce bola tvorba hydrologických podkladov, t. j. určenie charakteristík povrchového (priameho) odtoku vody najmä výšku , objem a maximálny (kulminačný) prietok v záverovom profile vymedzeného mikropovodia Rudnianskeho potoka o výmere 12,24km2 , ktorý sa nachádza v katastrálnom území Rudno nad Hronom a Uhliská okres Žarnovica v Banskobystrickom kraji. Toto územie sme vybrali kvôli pravidelnému vybrežovaniu Rudnianskeho potoka a následnému zaplavovaniu obce. V minulosti došlo nie len k majetkovým škodám , ale aj ku stratám na ľudskom živote. Výpočty charakteristík sme riešili predovšetkým pomocou geografických informačných systémov a CN metódy. Pre získanie všetkých potrebných parametrov k dosiahnutiu cieľa práce sme použili charakteristiky riešeného územia. Hydrologické charakteristiky pôdy som získal pomocou hlavnej pôdnej jednotky z kódu BPEJ – bonitované pôdno-ekologické jednotka. CN hodnoty na danom území sa pohybujú v hodnotách 55 až 88,5 ktoré som získal kombináciou prvkov súčasného využívania krajiny a hydrologických charakteristík pôd. S implementáciou CN hodnôt do geografických informačných systémov a použitia vhodných nástrojov sme vypočítali hodnoty potenciálnej retencie, výšku a objem povrchového (priameho) odtoku pri výške návrhového dažďa 81,3mm . Po získaní a vypočítaní charakteristík sme pristúpili k dosiahnutiu hlavného cieľu práce, a to výpočtu maximálneho (kulminačného) prietoku, ktorého hodnota je 11,93 m3 .s-1 . Do výpočtu vstupovali hodnoty odtokovej dráhy, reprezentatívnej CN hodnoty, plocha povodia 12,24km2 , priemerný sklon mikropovodia 37,2%, doba vzostupu povodňovej vlny 2,03h, doba koncentrácie 3,38h, a jednotkový kulminačný prietok. Všetky zistenia vyplývajúce z práce môžu prispieť k preventívnym protipovodňovým a protieróznym opatreniam ktoré zvýšia ochranu ľudských zdrojov či zníženiu majetkovej ujmy spôsobenej povodňami.
Key words:povrchový odtok, geografické informačné systémy, hydrologické podklady, maximálny (kulminačný) prietok, CN metóda

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited