Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Karol Šinka, PhD.
Identifikační číslo: 1202
Univerzitní e-mail: karol.sinka [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty
     
     
     
     
          Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Analýza zrážkovo - odtokových procesov s využitím v GIS
Autor:
Ing. Soňa Drabiščáková
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Ing. Karol Šinka, PhD.
Oponent:Ing. Katarína Pecháčová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Analýza zrážkovo - odtokových procesov s využitím v GIS
Abstrakt:
Hlavnou témou našej diplomovej práce bola problematika vymedzenia degradácie pôdy v riešenom území, ktorou bola obec Hrnčiarská Ves. Cieľ práce spočíval v analýze zrážkovoodtokových procesov s využitím geografických informačných systémov v dotknutej obci, tvorenej z dvoch katastrálnych území, a to Pondelka a Veľkej Suchej. Podkladom na spracovanie bola terénna prehliadka, prieskum a analýza degradovaných javov. Práca je zameraná na výpočet objemu povrchového (priameho) odtoku pomocou metódy kriviek odtokových čísel, čiže pomocou CN metódy vychádzajúc z hydrologických charakteristík územia. Po podrobnom prehľade stavu riešenej problematiky sme si za účelom dosiahnutia hlavného cieľa podrobne vyhodnotili charakteristiky riešeného územia, a to: hydrologické charakteristiky vlastnosti pôdy, ktoré sme si definovali prostredníctvom hlavnej pôdnej jednotky - HPJ v sedem miestnom kódovaní bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek - BPEJ. S využitím máp súčasnej krajinnej štruktúry sme identifikovali jednotlivé prvky využívania pôd. Z dôvodu absencie priestorových informácií sme obrábanie pôdy a kvalitu pôdneho krytu v našich výpočtoch nezohľadnili. Priestorovou syntézou hydrologických charakteristík pôd vrátane ich využívania sme na úrovni vymedzených prispievajúcich plôch získali CN hodnoty, ktoré sa pohybujú v rozpätí 55 až 88. Aplikáciou CN-hodnôt sme spracovali následné charakteristiky, a to výpočet potenciálnej retencie, výšky a objemu povrchového (priameho) odtoku v prostredí GIS. Výsledkom práce sú mapové výstupy priestorovo vymedzujúce územia ohrozené s plošným i sústredeným povrchovým odtokom. Na základe terénneho prieskumu sme vyhotovili fotodokumentáciu poškodených území, ktoré poukazujú na to, že topografia reliéfu, sklon terénu no obzvlášť správny spôsob obhospodarovania pôdy, ktorý vieme najvýznamnejšie ovplyvniť, najviac prispievajú k vzniku povrchového odtoku a tým vodnej erózie. Nami dosiahnuté výsledky môžu byť použité ako podklad pre návrh protieróznych a protipovodňových opatrení v riešenej lokalite
Klíčová slova:
zrážkovo-odtokový proces, geografické informačné systémy, objem povrchového odtoku, voda, degradácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně