Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Karol Šinka, PhD.
Identifikačné číslo: 1202
Univerzitný e-mail: karol.sinka [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

     
Absolvent
     
Výučba     Projekty
     
Publikácie
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza zrážkovo - odtokových procesov s využitím v GIS
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: Ing. Karol Šinka, PhD.
Oponent:
Ing. Katarína Pecháčová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Analýza zrážkovo - odtokových procesov s využitím v GIS
Abstrakt:Hlavnou témou našej diplomovej práce bola problematika vymedzenia degradácie pôdy v riešenom území, ktorou bola obec Hrnčiarská Ves. Cieľ práce spočíval v analýze zrážkovoodtokových procesov s využitím geografických informačných systémov v dotknutej obci, tvorenej z dvoch katastrálnych území, a to Pondelka a Veľkej Suchej. Podkladom na spracovanie bola terénna prehliadka, prieskum a analýza degradovaných javov. Práca je zameraná na výpočet objemu povrchového (priameho) odtoku pomocou metódy kriviek odtokových čísel, čiže pomocou CN metódy vychádzajúc z hydrologických charakteristík územia. Po podrobnom prehľade stavu riešenej problematiky sme si za účelom dosiahnutia hlavného cieľa podrobne vyhodnotili charakteristiky riešeného územia, a to: hydrologické charakteristiky vlastnosti pôdy, ktoré sme si definovali prostredníctvom hlavnej pôdnej jednotky - HPJ v sedem miestnom kódovaní bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek - BPEJ. S využitím máp súčasnej krajinnej štruktúry sme identifikovali jednotlivé prvky využívania pôd. Z dôvodu absencie priestorových informácií sme obrábanie pôdy a kvalitu pôdneho krytu v našich výpočtoch nezohľadnili. Priestorovou syntézou hydrologických charakteristík pôd vrátane ich využívania sme na úrovni vymedzených prispievajúcich plôch získali CN hodnoty, ktoré sa pohybujú v rozpätí 55 až 88. Aplikáciou CN-hodnôt sme spracovali následné charakteristiky, a to výpočet potenciálnej retencie, výšky a objemu povrchového (priameho) odtoku v prostredí GIS. Výsledkom práce sú mapové výstupy priestorovo vymedzujúce územia ohrozené s plošným i sústredeným povrchovým odtokom. Na základe terénneho prieskumu sme vyhotovili fotodokumentáciu poškodených území, ktoré poukazujú na to, že topografia reliéfu, sklon terénu no obzvlášť správny spôsob obhospodarovania pôdy, ktorý vieme najvýznamnejšie ovplyvniť, najviac prispievajú k vzniku povrchového odtoku a tým vodnej erózie. Nami dosiahnuté výsledky môžu byť použité ako podklad pre návrh protieróznych a protipovodňových opatrení v riešenej lokalite
Kľúčové slová:
zrážkovo-odtokový proces, geografické informačné systémy, objem povrchového odtoku, voda, degradácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene