Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Karol Šinka, PhD.
Identification number: 1202
University e-mail: karol.sinka [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Calculate of runoff characteristics in GIS
Written by (author): Ing. Peter Ivan
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: Ing. Karol Šinka, PhD.
Opponent:doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Výpočet charakteristík povrchového odtoku
Summary:Erózia pôdy vyvolaná povrchovým odtokom je prirodzený prírodný proces, s ktorým sa stretávame každý deň. Vplyvom vody, vetra či ľadovca dochádza k rozrušovaniu pôdy a hornín v našom okolí, transportom ich častí a ich následnej sedimentácií. Takéto procesy však vo výraznej miere môžu ovplyvniť najmä poľnohospodársky využívané oblasti, ktoré nemajú vybudované vhodné protierózne opatrenia, a následne aj ostatné odvetvia národného hospodárstva. Práve preto je dôležité poznať možný vplyv erózie na jednotlivé pozemky a pomocou zmeny spôsobu ich obrábania, vysádzania vhodnejších plodín, ktoré poskytujú lepšiu ochranu pôdy pred eróziou, vybudovaním protieróznych opatrení a rôznych iných opatrení znížiť eróziu v danej oblasti na prípustnú hodnotu. Pri stanovení hydrologických podkladov pre návrh protieróznych opatrení v krajine (objemu priameho odtoku) vychádzame z metódy odtokových čísiel s využitím geografických informačných systémov (GIS). Tie v sebe implementujú množstvo nástrojov, ktoré je možné využiť pri výpočtoch rôznych erózno-hydrologických charakteristík územia.
Key words:pôda, povrchový odtok, vodná erózia, metóda odtokových čísiel, geogrfické informačné systémy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited