Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Karol Šinka, PhD.
Identifikační číslo: 1202
Univerzitní e-mail: karol.sinka [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

     
     
     
     
Publikace     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Analýza krajinnej štruktúry pre potreby pozemkových úprav
Autor:
Ing. Matej Baláž
Pracoviště: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Katarína Pecháčová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Analýza krajinnej štruktúry pre potreby pozemkových úprav
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je analýza krajinnej štruktúry pre potreby pozemkových úprav v katastrálnom území Neverice (okres Zlaté Moravce) s využitím geografických informačných systémov. V prvej kapitole sme sa venovali súčasnému prehľadu riešenej problematiky. V metodickej časti sme začali sústredením podkladov a charakterizovali záujmové územie. Tvorba pôdnych máp spočívala v rozkódovaní 7-miestneho kódu BPEJ. Následne sme podľa charakteristík stabilných znakov vytvorili pôdne tematické mapy (hlavné pôdne jednotky, hĺbka pôdy, skeletovitosť, zrnitosť). Ďalej sme vyhotovili mapu súčasnej krajinnej štruktúry, ktorú sme porovnávali s historickou krajinnou štruktúrou spracovanou na základe pôvodnej katastrálnej mapy a leteckej meračskej snímky. V poslednej metodickej časti sme vyhotovili mapu užívateľov poľnohospodárskej pôdy. Vo výsledkoch práce sme počítali koeficient ekologickej stability pre súčasnosť (rok 2019) a históriu (rok 1950). V ďalšom kroku sme sa venovali k účelovým interpretáciám BPEJ, a to typologicko-produkčným kategóriám (TPK), neinvestičnému zúrodňovaniu (NZ), chráneným pôdam pred záberom na nepoľnohospodársku činnosť a skupinám kvality pôd. Získaný digitálny model reliéfu z ÚGKK SR sme využili na odvodenie sklonu reliéfu a dĺžky svahu, ktoré vstupovali do výpočtu topografického faktora univerzálnej rovnice straty pôdy. Následne sme stanovili faktor eróznej účinnosti dažďa R a faktor náchylnosti pôdy na vodnú eróziu K, ktoré sme získali podľa HPJ ako hodnotu, ktorú uvádzajú tabuľkovo Ilavská, Jambor, Lazúr (2005). Stupeň eróznej ohrozenosti pôdy sme vypočítali podielom potenciálnej erózie s limitnými a prípustnými hodnotami. Výsledkom sú mapové a tabuľkové výstupy stupňa eróznej ohrozenosti pôdy. Vo finálnej časti sme sa zaoberali návrhom ekostabilizačných prvkov a nakoniec sme z hľadiska krajinnej štruktúry zhodnotili historický vývoj riešeného k. ú. Analýzy a grafické výstupy sme spracovali v geografickom informačnom systéme ArcGIS - ArcMap 10.6.
Klíčová slova:
pozemkové úpravy , geografický informačný systém, vodná erózia, krajinná štruktúra, pôda, ekologická stabilita

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně