Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Marek Živčák, PhD.
Identification number: 1211
University e-mail: marek.zivcak [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Plant Physiology (FAaFR)

Contacts     Graduate               
Projects
     
Publications
     
Bodies
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
Details
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Patrícia Babčanová
Fyziologický význam a zastúpenie flavonoidov v listoch rôznych druhov kultúrnych rastlín
May 2013
Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Bakita
Vplyv vonkajších faktorov prostredia na dosahované úrody kapusty repkovej pravej
April 2011
Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Bednárik
Vplyv nízkych teplôt na fyziologické ukazovatele vybraných druhov plodín
April 2011Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Lenka Botyanszká, PhD.
Rozvoj metód fenotypovania a diagnostických prístupov využiteľných pre identifikáciu tolerantných genetických zdrojov plodín
September 2019
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľuboslava Cichá
Vplyv zníženej dostupnosti vody na rasto-vývinové procesy a fotosyntézu
May 2012
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Katarína Čarnecká
Flavonoidy v listoch rastlín: fyziologický význam a obsah v rôznych druhoch kultúrnych rastlín
May 2014
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Michaela Danišová
Vplyv faktorov prostredia a pestovateľského systému na prieduchovú aktivitu listov kukurice
April 2013
Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Danišová
Vplyv faktorov prostredia na prieduchovú aktivitu listov obilnín
May 2011
Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Dankovičová
Hodnotenie fyziologických reakcií rastlín pšenice na deficit vody
May 2012Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. B.Sc. Frdaus Hussein Rahman Dzayi
The effect of heat and drought stress in interaction with salicylic acid treatment in pepper (Capsicum annuum L.) plants
April 2012
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Hana Feješová
Účinok nepriaznivých faktorov prostredia na formovanie kvalitatívnych parametrov úrody zŕn ozimnej pšenice
May 2011Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Feješ
Účinok nepriaznivých faktorov prostredia na formovanie kvalitatívny parametrov úrody zŕn sladovníckeho jačmeňa
May 2011
Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Petra Fiantoková
Vplyv svetelných podmienok na formovanie fotosyntetického aparátu pšenice
April 2012
Displaying the final thesis
14.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Andrej Filaček
Využitie nových optických senzorov pre štúdium limitov fotosyntetickej produkcie plodín v podmienkach environmentálnych stresov (denné štúdium)
September 2022
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Mária Fülöpová
Biologické aspekty pestovania netradičných druhov obilnín v podmienkach globálnej zmeny klímy
May 2011
Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Gregorová
Hodnotenie účinku vybraných prípravkov s morforegulačným účinkom na rast a vybrané fyziologické ukazovatele kapusty repkovej pravej formy ozimnej
April 2011
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Dominik Greguš
Zmeny produkčných vlastností rastlín vplyvom klimatických extrémov
May 2019
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Herák
Hodnotenie účinku stimulačného preparátu na rast, fyziologické parametre a suchovzdornosť plodín
April 2011Displaying the final thesis
19.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Matej Hujo
Vplyv teploty prostredia na fyziologické ukazovatele vybraných druhov zelenín
May 2013
Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Bc. Erik Chovanček, PhD.
Hodnotenie fyziologických znakov a environmentálnej plasticity genetických zdrojov plodín využitím fenomických prístupov
September 2020
Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Bc. Erik Chovanček, PhD.
Sucho a mykoríza: vplyv na rast rastlín a obsah flavonoidov v listoch šalátu
April 2017
Displaying the final thesis
22.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Lucia Jasenovská
Vplyv podmienok pestovania na obsah biologicky cenných látok a antioxidačnú kapacitu listovej zeleniny
April 2021
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Lucia Jasenovská
Vplyv podmienok pestovania na obsah zdravotne cenných látok kávovníka a čajovníka
April 2019
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Marianna Kadáková
Účinok nepriaznivých faktorov prostredia na formovanie kvalitatívny parametrov úrody semien olejnín
May 2011
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Veronika Kanďarová
Vplyv podmienok prostredia na obsahové látky liečivých rastlín
April 2019
Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Erika Korábová
Vplyv vonkajších faktorov prostredia na dosahované úrody vybraných druhov obilnín
April 2011
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Kovács
Hodnotenie účinkov kyseliny salicylovej na rast, produktivitu a odolnosť rastlín pšenice k vysokej teplote
May 2013
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Kovács
Účinok vysokej teploty na fotosyntetickú aktivitu listov obilnín
May 2011
Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Erika Krajmerová
Antokyany v ovocí a zelenine: fyziologický význam a obsah v rôznych druhoch
May 2015
Displaying the final thesis
30.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Erika Krajmerová
Antokyany v ovocí a zelenine: fyziologický význam a obsah v rôznych druhoch
May 2013
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marek Krištín
Vplyv nízkych teplôt na rast a fyziologické funkcie vybraných plodín
April 2014Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anton Kubala
Účinok vysokých a nízkych teplôt na fotosyntetické parametre listov vybraných poľných plodín
May 2012
Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Kubinec
Vplyv teploty prostredia a deficitu vody na rast, ontogenetický vývin a fyziologické reakcie plodín
May 2012
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Lenka Kvietková
Rast koreňovej sústavy pšenice letnej f. ozimnej v podmienkach limitovaných nedostatkom zrážok
April 2014
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Lenka Kvietková
Rast, vývin a funkcie koreňovej sústavy obilnín v závislosti od vnútorných faktorov a vlastností pôdy
May 2012Displaying the final thesis
36.Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Nikola Laurenčíková
Využitie bioanalytických metód pre štúdium vzťahov medzi podmienkami kultivácie a obsahom biologicky aktívnych látok v pletivách druhu Lactuca sativa L.
May 2021
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Matulák
Reakcie genotypov pšenice na deficit vody
April 2019
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matej Matulák
Sucho ako faktor limitujúci produkčný potenciál obilnín
April 2017
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Mikuš
Vplyv faktorov prostredia na fotosyntetický aparát jačmeňa jarného
April 2011
Displaying the final thesis
40.Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Dominika Mlynáriková Vysoká
Využitie fenomických prístupov na identifikáciu vlastností genetických zdrojov listovej zeleniny v meniacich sa podmienkach prostredia
September 2023
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Pešta
Vplyv sucha na fotosyntetické prejavy listov genotypov pšenice
April 2016
Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Simona Regulyová
Vplyv dusíkatej výživy na obsah flavonoidov v nadzemnej časti liečivých rastlín
April 2015Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľubica Sučíková
Ovplyvňovanie obsahu flavonoidov v listoch šalátu zmenami podmienok prostredia
April 2017Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ladislav Szabó
Súčasné trendy a perspektívy využitia rastových regulátorov v produkčnom procese hustosiatych obilnín
May 2010
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ladislav Szabó
Účinky rastových regulátorov na rast a fyziologické ukazovatele pšenice
April 2013
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anežka Škútová
Analýza účinkov sucha a obranných mechanizmov na úrovni fotosyntetického aparátu obilnín
April 2015
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Anežka Škútová
Vplyv nedostatku vody na rast a fyziologické funkcie obilnín
May 2013
Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Elena Trégerová
Porovnanie vplyvu faktorov prostredia na dosahované úrody kapusty repkovej pravej v rozdielnych pôdno-klimatických podmienkach
April 2011Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Turčinová
Vplyv nepriaznivých faktorov prostredia na rast, vývin a fyziologické prejavy koreňovej sústavy obilnín
May 2012
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Turčinová
Vplyv vodného deficitu na fotosyntetické ukazovatele odrôd pšenice
April 2014
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Lenka Vašková
Napĺňanie sinkov v klasoch pšenice letnej f. ozimnej v závislosti od odrody a listovej výživy
April 2015
Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Vašková
Vysoká teplota ako limitujúci faktor produktivity obilnín
April 2013Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Volárová
Hodnotenie fyziologického stavu a biologických vlastností jarabiny oskorušovej (Sorbus domestica L.) v závislosti od lokality výskytu
April 2015
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Volárová
Variabilita vybraných kvalitatívnych parametrov plodov jarabiny oskorušovej (Sorbus domestica L.) v závislosti od lokality výskytu
April 2013Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavlína Závacká
Fyziologické účinky vysokej teploty na rastliny pšenice
April 2014
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vanda Žibeková
Hodnotenie obsahu antokyánov a flavonoidov v ovocí a zelenine nedeštrukčnou metódou
May 2013
Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vanda Žibeková
Vplyv faktorov prostredia a pestovateľských faktorov na tvorbu účinných obsahových látok vybraných druhov liečivých rastlín
May 2011
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress