Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Marek Živčák, PhD.
Identification number: 1211
University e-mail: marek.zivcak [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Plant Physiology (FAaFR)

Contacts     
     
Lesson     
Final thesis
     
Projects     
     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Habilitation thesis
Thesis title:
Application of non-invasive methods in study of drought and heat effects on photosynthetic apparatus of cereal crops
Written by (author): doc. Ing. Marek Živčák, PhD.
Department:
Opponent 1:
Opponent 2:
Opponent 3:prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Využitie nedeštrukčných metód pri štúdiu účinku sucha a vysokej teploty na fotosyntetický aparát obilnín
Summary:
Cieľom habilitačnej práce je zhrnúť a analyzovať možnosti využitia vybraných metód merania stavu fotosyntetického aparátu obilnín, predovšetkým pšenice, v podmienkach sucha a vysokej teploty. Práca je rozdelená do štyroch kapitol, obsahuje 30 obrázkov, 4 tabuľky a 6 príloh. Prvá kapitola je venovaná teoretickým poznatkom o fotosyntetickej produkcii rastlín a účinkoch stresových faktorov na fotosyntézu. V ďalšej časti sú charakterizované vybrané spektrometrické a fluorescenčné metódy, ich význam, princípy a postupy využitia pri detekcii účinkov stresov na fotosyntetický aparát plodín. Tretia a štvrtá kapitola popisuje mechanizmy účinku sucha a vysokej teploty na úrovni fotosyntetických a fotochemických reakcií s využitím vybraných neinváznych metód, na základe výsledkov realizovaných experimentov. Praktickým výstupom je popis prístupov hodnotenia tolerancie genotypov na sucho a termostability fotosyntetického aparátu, založené na vybraných technikách a ich potenciálnej využiteľnosti v praktických aplikáciách
Key words:fotosyntéza, pšenica, fluorescencia chlorofylu, spektrometrické metódy, sucho, vysoká teplota

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited