Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Janka Drábeková, PhD.
Identification number: 1212
University e-mail: janka.drabekova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Mathematics (FEM)
 
6258T00  Quantitative Methods in Economics I-KME
FEM I-KME den [term 2, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
1st year of study / 2nd semester of study
Study group no.: 2

     
Graduate     
     
Final thesis
     
     Publications          

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Remittances in the EU New Member States
Written by (author): RNDr. Janka Drábeková, PhD.
Department:
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Remitencie v nových členských krajinách EÚ
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo hodnotenie vývoja a odhad vplyvu remitenčných prítokov a odtokov vo vybraných 9 nových členských krajinách EÚ (Česká republika, Slovenská republika, Estónska republika, Maďarsko, Litovská republika, Poľská republika, Bulharská republika, Rumunsko a Lotyšská republika) v období rokov 1998-2017. Použili sme panel údajov 11 ukazovateľov 9 nových členských krajín EÚ rokov 1998-2016 a ekonometrické modely panelových údajov pre odhad vplyvu remitenčných tokov a ďalších vybraných faktorov na ekonomický rast vyjadrený ukazovateľom HDP. Vstup týchto krajín do EÚ mal pozitívny vplyv na rast ich remitenčných prítokov v roku 2004. Maximálne tempo prírastku prijatých remitencií bolo v roku 2004 v CZ, EE, HU, PL. V dôsledku globálnej finančnej krízy sa v roku 2009 znížil celkový odtok aj prítok remitencií EÚ. Odhadnuté parametre ekonometrických modelov potvrdili náš predpoklad štatisticky významného pozitívneho vplyvu remitenčných prítokov, odtokov, ako aj oneskorených remitenčných tokov o jeden rok, na rast HDP na obyvateľa v 9 nových členských krajinách EÚ. Štatisticky významný kladný vplyv na HDP na obyvateľa mali aj podiel zahraničného obchodu na HDP, ročná miera rastu populácie, počet študujúcich na vysokých školách a vstup do EÚ. Štatisticky preukazný negatívny vplyv na rast HDP na obyvateľa v 9 nových členských krajinách EÚ mal rast podielu vládneho deficitu na HDP. Priame zahraničné investície, ročná miera inflácie a index reálneho efektívneho výmenného kurzu mali v rokoch 1998-2016 v skúmaných 9 nových členských krajinách EÚ štatisticky nevýznamný vplyv na rast HDP na obyvateľa.
Key words:
remitencie, HDP na obyvateľa, panel údajov, nové členské štáty EÚ

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited