Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Manažment vybraných odvetví rastlinnej výroby
Autor: Ing. Terézia Meňhertová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ľubomír Paška, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Manažment vybraných odvetví rastlinnej výroby
Abstrakt:Témou diplomovej práce bolo zhodnotenie manažmentu výroby v odvetviach rastlinnej výroby za obdobie rokov 2007-2011 v Podielnickom poľnohospodárskom družstve Inovec so sídlom vo Volkovciach. Predmetom analýzy boli plodiny pšenica ozimná, jačmeň jarný, raž ozimná, kukurica na zrno, slnečnica ročná, repka olejná a sója. V rámci charakteristiky týchto vybraných odvetví rastlinnej výroby sme sledovali najmä vývoj zberových plôch, hektárových úrod a celkovej produkcie. Podnikateľský subjekt hospodáriaci v repárskej výrobnej oblasti v Požitavskom regióne počas sledovaného obdobia piatich rokov pestoval obilniny na priemernej výmere 834 ha, olejniny na 316 ha a strukoviny na 40 ha. V ďalšej časti sme kvantifikovali vývoj nákladov, výnosov, výsledkov hospodárenia, produktivity práce a rentability výroby jednotlivých sledovaných komodít agrárneho trhu. Podnik dosiahol najvyšší celkový zisk pri pestovaní pšenice, keď v priemere za sledované obdobie vykázal zisk na úrovni 107 765 EUR (t.j. 310,29 EUR.ha-1, resp. 59,88 EUR.t-1). Počas analyzovaného obdobia družstvo nebolo ziskové z pestovania sóje, keď bola vykázaná priemerná strata 9 247 EUR (t.j. 227,19 EUR.ha-1, resp. 166,23 EUR.t-1). Táto strukovina bola zaradená do osevného postupu z dôvodu oživenia pôdy. Pre komplexnejšie posúdenie PPD boli najvýznamnejšie produkčné a ekonomické ukazovatele porovnávané s dosiahnutými výsledkami podnikov hospodáriacich v RVO, ako aj s výsledkami všetkých agrosubjektov podnikajúcich na Slovensku. Pri hodnotení manažérsko-ekonomických ukazovateľov sme sa snažili zistiť rezervy podniku a navrhnúť odporúčania, ktoré by zefektívnili hospodárenie poľnohospodárskeho družstva.
Kľúčové slová:náklady, realizačné ceny, rastlinná výroba, obilniny , zisk

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene