Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Manažment vybraných odvetví rastlinnej výroby
Autor: Ing. Lucia Palkechová, PhD.
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ľubomír Paška, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Manažment vybraných odvetví rastlinnej výroby
Abstrakt:Poľnohospodárstvo je dôležitým a svojou povahou najcitlivejším odvetvím hospodárstva. Jeho hlavnou úlohou je zabezpečiť výživu obyvateľstva. Cieľom tejto práce s názvom ,,Manažment vybraných odvetví rastlinnej výroby" je manažérsko -- ekonomické zhodnotenie výroby v Spoločnom poľnohospodárskom družstve Veselé, zaoberajúcim sa najmä podnikaním v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja. Družstvo v roku 2011 hospodárilo na ploche o celkovej výmere 1 790,46 ha, ktorú užívalo na základe nájomného vzťahu. Venuje sa pestovaniu obilnín, v rámci ktorých sa kladie najväčší dôraz na pestovanie pšenice ozimnej, jačmeňa jarného a kukurice na zrno. V RV skúmaného družstva má nezastupiteľné miesto pestovanie olejnín ako slnečnice, repky a v menšej miere horčice bielej a tiež krmovín ako lucerny a kukurice na siláž. V podniku sú dosahované nadpriemerné hektárové úrody u jednotlivých plodín v porovnaní s priemernými hektárovými úrodami v SR a v repárskej a kukuričnej oblasti SR. Hlavným cieľom je posúdenie manažmentu výroby v odvetviach rastlinnej výroby na základe vývoja niektorých ukazovateľov, pričom údaje o nich boli čerpané z internej evidencie podniku. K dispozícii boli údaje poskytnuté za roky 2007 -- 2011. Pozornosť je venovaná okrem charakteristiky družstva, pôdneho fondu, organizačno -- riadiacej štruktúre aj oblasti ľudských zdrojov, charakteristike rastlinnej výroby, produkčným ukazovateľom a vývoju vybraných ekonomických ukazovateľov. Práca je zameraná s cieľom uskutočnenia náprav a racionalizačných opatrení na posúdenie aktuálnej situácie v skúmanom subjekte.
Kľúčové slová:poľnohospodárstvo, manažment výroby, odvetvia rastlinnej výroby, produkčný ukazovateľ

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene