Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zhodnotenie motivácie a motivačného programu vo vybranom subjekte.
Autor: Ing. Jozef Repčík
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:Ing. Veronika Hrdá, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie motivácie a motivačného programu vo vybranom subjekte.
Abstrakt:Abstrakt Firma, ktorá si chce udržať vzdelaných a dostatočne kvalifikovaných pracovníkov, musí okrem vzdelávacieho programu vytvoriť aj motivačný program. Cieľom motivácie každého zamestnanca je, aby dosiahnuté pracovné výsledky boli spojené s možnosťou uspokojiť vlastné vnútorné potreby. Každý zamestnanec má svoje individuálne predstavy o motivácii v zamestnaní. Na základe dotazníkov a štruktúrovaných rozhovorov, má zamestnávateľ možnosť získať viac informácií, čo by jeho zamestnancov najviac motivovalo v práci. Cieľom našej práce je popísať a zhodnotiť motivačný program, ktorý má nastavený spoločnosť Tatra banka. Zároveň pôjde o identifikáciu najdôležitejších motivačných a demotivačných faktorov z pohľadu zamestnancov. To všetko má prispieť k odporúčaniam navrhovaným pre manažment skúmaného subjektu. Skupinu respondentov, ktorú sme si zvolili pre náš výskum predstavovali zamestnanci pobočkovej siete banky. Dotazníkovou metódou sme získali informácie a podklady k praktickej časti našej práce. Z celkového počtu 120-tich dotazníkov sme mali 78%-nú návratnosť, ktorá bola dostačujúca pre pokračovanie výskumu. Práca je rozdelená do štyroch častí: súčasný stav riešenej problematiky doma i v zahraničí, ciele práce, metodika práce a poslednú časť tvorí vlastná práca. Prvá časť je venovaná teoretickým poznatkom z oblasti motivácie, stimulácie, zdrojov motivácie a motivačných teórii. Druhá a tretia časť popisujú hlavný cieľ práce, jeho čiastkové ciele a metodiku práce. Štvrtá časť sa zaoberá výsledkami práce. Popisuje a hodnotí výsledky z dotazníkového prieskumu, interpretuje výsledky a porovnáva ich s motivačným programom vybraného podniku. V závere práce sú navrhnuté odporúčania zmeny motivačného programu Tatra banky. Každý podnik, ktorý chce byť úspešný si musí uvedomiť, že dostatočná motivácia zamestnancov je úzko spätá s ich výkonnosťou a prístupom k samotnej práci.
Kľúčové slová:stimulácia, motivačné teórie, faktory motivácie, motiváca

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene