Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikační číslo: 1215
Univerzitní e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)

     
Absolvent
     
Výuka
     
Závěrečná práce
     
     
     
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Zhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podniku
Autor: Ing. Radovan Rodina
Pracoviště:
Katedra manažmentu (FEM)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Zhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podniku
Abstrakt:
Cieľom každej spoločnosti a podniku, ktoré boli založené za účelom podnikania, je dosiahnutie maximálne možného zisku a udržanie si konkurenčnej výhody na domácom i zahraničnom trhu. Podniky si preto uvedomili, že jedinou možnosťou ako dosiahnuť dané ciele je sústrediť sa predovšetkým na oblasť manažmentu a to hlavne na jeho základnú funkciu, ktorou je plánovanie. Od efektívneho plánovania všetkých oblastí podniku závisí jeho udržanie sa na trhu a tým celá existencia. Hlavnou témou diplomovej práce je zhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podniku, opísanie aktuálnej situácie v jednotlivých oblastiach plánovania, ich porovnanie a zhodnotenie na základe údajov o minulom, súčasnom a budúcom stave. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V prvej časti opisujeme teoretické poznatky získané štúdiom literatúry, zaoberáme sa charakteristikou manažmentu a jednej z jeho manažérskych funkcií, ktorou je plánovanie. Jedná sa o plánovanie vo viacerých funkčných oblastiach podniku ako sú výroba, zásoby, personál, marketing a ekonomických ukazovateľov. Druhá časť práce je zameraná na zhodnotenie firemného plánovania vo výrobnom podniku, ktorým je podnik pôsobiaci v automobilovom priemysle. Na základe získaných údajov a informácií sme zhodnotili jednotlivé funkčné oblasti plánovania tak ako sa realizujú v podniku, porovnali sme minulý, súčasný a budúci stav, ktorý sa odvíja od prognóz, ktoré spoločnosť pripravuje. Záverečná časť práce je zameraná na zhodnotenie plánovania a stanovenie návrhov i odporúčaní do budúcnosti.
Klíčová slova:
Manažment, plánovanie, automobilový priemysel, výroba, zásoby, marketing, ľudský kapitál, ekonomické ukazovatele

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně