Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identification number: 1215
University e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Management (FEM)
dekanát - centrum - Faculty of Economics and Management

     
Graduate     Lesson
     
     
     
Publications
     
Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Evaluation of business planning in the selected company
Written by (author):
Ing. Radovan Rodina
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podniku
Summary:
Cieľom každej spoločnosti a podniku, ktoré boli založené za účelom podnikania, je dosiahnutie maximálne možného zisku a udržanie si konkurenčnej výhody na domácom i zahraničnom trhu. Podniky si preto uvedomili, že jedinou možnosťou ako dosiahnuť dané ciele je sústrediť sa predovšetkým na oblasť manažmentu a to hlavne na jeho základnú funkciu, ktorou je plánovanie. Od efektívneho plánovania všetkých oblastí podniku závisí jeho udržanie sa na trhu a tým celá existencia. Hlavnou témou diplomovej práce je zhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podniku, opísanie aktuálnej situácie v jednotlivých oblastiach plánovania, ich porovnanie a zhodnotenie na základe údajov o minulom, súčasnom a budúcom stave. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V prvej časti opisujeme teoretické poznatky získané štúdiom literatúry, zaoberáme sa charakteristikou manažmentu a jednej z jeho manažérskych funkcií, ktorou je plánovanie. Jedná sa o plánovanie vo viacerých funkčných oblastiach podniku ako sú výroba, zásoby, personál, marketing a ekonomických ukazovateľov. Druhá časť práce je zameraná na zhodnotenie firemného plánovania vo výrobnom podniku, ktorým je podnik pôsobiaci v automobilovom priemysle. Na základe získaných údajov a informácií sme zhodnotili jednotlivé funkčné oblasti plánovania tak ako sa realizujú v podniku, porovnali sme minulý, súčasný a budúci stav, ktorý sa odvíja od prognóz, ktoré spoločnosť pripravuje. Záverečná časť práce je zameraná na zhodnotenie plánovania a stanovenie návrhov i odporúčaní do budúcnosti.
Key words:
Manažment, plánovanie, automobilový priemysel, výroba, zásoby, marketing, ľudský kapitál, ekonomické ukazovatele

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited