Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Benchmarking ako nástroj zlepšovania podnikateľskej činnosti
Autor: Ing. Alica Kollárová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Benchmarking ako nástroj zlepšovania podnikateľskej činnosti
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bol návrh na benchmarkingové porovnávanie dvoch vybraných podnikov. Porovnávanie sa uskutočnilo v oblasti ľudských zdrojov, výroby a vo finančno-ekonomickej oblasti. Cieľom práve bolo poukázať na slabé stránky a nedostatky v stanovených oblastiach a definovať prínosy vyplývajúce zo zavedenia benchmarkingu. Z dvoch analyzovaných podnikov sme vybrali benchmarka v jednotlivých oblastiach a aj celkového benchmarka. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola je venovaná súčasnému stavu riešenej problematiky. Priblížili sme tu nadobudnuté teoretické poznatky o problematike, ktorej sme sa v práci venovali. V druhej kapitole sme si stanovili čiastkové ciele, ktorých splnením sme dosiahli stanovený hlavný cieľ. V tretej kapitole sme sa zamerali na metodickú časť porovnávania. Bližšie sme vysvetlili metódy, ktoré sú potrebné pre splnenie čiastkových cieľov. V poslednej časti práce sme sa zamerali na praktické využitie benchmarkingového porovnávania. Charakterizovali sme zvolené podniky a určili kritéria, ktoré sú potrebné pre porovnávanie. Benchmarkingové porovnávanie sme robili na základe bodovacej metódy podľa stanovených kritérií. Dosiahnuté výsledky sme porovnali a určili benchmarka. Podľa výsledkov sme stanovili slabé stránky podniku a a pokúsili sme sa určiť návrh opatrení pre odstránenie zistených nedostatkov.
Kľúčové slová:manažment, bodovacia metóda, benchmarking, obchodný partner, najlepší v obore

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene