Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podniku
Autor: Ing. Bronislava Gerhátová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:Ing. Jana Kozáková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podniku
Abstrakt:Plánovanie predstavuje neodmysliteľnú súčasť nášho života. Stretávame sa s ním pri úplne obyčajných aktivitách v každodennom živote. Takýto príklad nám umožní pochopiť ako je plánovanie dôležité už pre jednotlivca. Za pomoci plánovania možno vytvárať a tvoriť. Nie je tomu inak aj pri podnikaní v podniku. Podnik si za pomoci plánovania tvorí predstavu svojej budúcnosti. Táto diplomová práca pojednáva o tom, ako je plánovanie potrebné pre správu a organizáciu výrobných faktorov na to, aby podnik aktívne mohol dosahovať svoje vytýčené ciele. V práci sú rozpracované jednotlivé typy plánov po teoretickej stránke, zozbierané z odborných publikácií a taktiež sa venuje aplikácii už spomenutých typov plánov do praxe -- chodu družstva. V neposlednom rade uvádza a bližšie opisuje aj prerozdelenie kompetencií medzi jednotlivých pracovníkov, čiže sa zaoberá aj organizačnou štruktúrou poľnohospodárskeho družstva Holice. V práci možno sledovať aj jednotlivé postoje poľnohospodárskeho družstva Holice na situácie, ktoré si trh vytváral. Ďalej v diplomovej práci badať aj opatrenia, ktoré bol podnik donútený zaobstarať a zaviesť do praxe z hľadiska plánovania, aby dokázal či už znížiť náklady, vyhnúť sa nežiaducim situáciám a hlavne zefektívniť celkovú výrobu -- chod poľnohospodárskeho družstva Holice. Ukázalo sa, že pozornosť podniku sa upriamuje na plánovanie a bez plánovania by nebolo schopné takmer nič vytvoriť, nieto ešte dosahovať zisky. Keďže podnik, ktorým sa zaoberá diplomová práca je poľnohospodárske družstvo je nepredstaviteľné, aby plánovanie v danom podniku ostalo opomenuté. Je nutné mať plánovanie v takomto type podniku rozpracované do detailov, lebo kvalitné plánovanie predstavuje polovicu úspechu. Diplomová práca sleduje a stručne popisuje aj konkurenciu poľnohospodárskeho družstva Holice, pretože je nutné, aby podnik poznal svojich konkurentov -- ich konkurenčné výhody a ak sa dá poznať aj spôsob plánovania. Treba však zdôrazniť, že konkurenčné podniky a poľnohospodárske družstvá si takéto informácie a údaje zachovávajú v tajnosti, výlučne pre svoje potreby. V jednotlivých kapitolách tejto diplomovej práci sa opisujú konkrétne prípady ako poľnohospodárske družstvo Holice pracuje s výrobnými faktormi, ako a do akej miery má rozpracované plánovanie, aké postupy a typy plánov sa z časového a aj z vecného hľadiska ukázali ako najviac efektívne a najosožnejšie pre poľnohospodárske družstvo Holice. Celkové zhodnotenie, čo sa týka fungovania podniku na trhu z hľadiska plánovania je zachytené v samotnom závere diplomovej práce z ktorého je jednoduché si vytvoriť celkový obraz o plánovaní, jeho význame a v niektorých prípadoch aj náročnosti problematiky, pretože každý podnik je jedinečný a treba k nemu tak aj pristupovať.
Kľúčové slová:plánovanie, typy plánov, poľnohospodárske družstvo, kvalita plánovania, konkurencia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene