Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Zhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podniku
Autor: Ing. Veronika Korpádiová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:doc. Ing. Albín Malejčík, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podniku
Abstrakt:Záverečná práca je zameraná na problematiku plánovania vo vybranom podniku, pričom práca je rozdelená na 2 samostatné celky a to na teoretickú a praktickú časť. Plánovanie je najvýznamnejšou činnosťou v každom podnikateľskom subjekte, pričom na tento fakt poukazuje aj daná bakalárska práca. V prvej časti záverečnej práce sa nachádza podstata a celkový proces plánovania z pohľadu teoretického, pričom dané poznatky sú rozčlenené na jednotlivé funkčné oblasti plánovania. Na skompletizovanie daných poznatkov sme využili dostupnú ako domácu, tak aj zahraničnú literatúru. V rámci praktickej časti sme sa zamerali na plánovanie v podniku COOP Jednota Levice, s. d., ktorý je významným potravinovým reťazcom na Slovensku. Sústredili sme sa na zhodnotenie plánovania v rôznych oblastiach činnosti daného podniku. V rámci analyzovania strategickej situácie podniku sme využili SWOT analýzu. V oblasti nákupu materiálových vstupov sme sa sústredili na najvýznamnejšieho dodávateľa, ako i na dosiahnutú maržu z predaja tovaru. V oblasti výroby sme pozornosť venovali objemu výroby, štruktúru odbytu výroby aj samotnému výsledku hospodárenia z predaja výrobkov. V oblasti personálu sme sa orientovali na štruktúru a vzdelávanie zamestnancov, na dosiahnutú produktivitu práce a priemerné mzdy. V rámci marketingu sme rozobrali jednotlivé aktivity, ktorými podnik oslovuje zákazníkov, v porovnaní s nákladmi potrebnými na dané aktivity. Súčasťou finančného plánovania je zhodnotenie štruktúry majetku i kapitálu podniku, analyzovanie vybraných pomerových ukazovateľov, ako aj porovnanie naplánovaných a skutočne dosiahnutých výnosov, nákladov a výsledku hospodárenia počas analyzovaného obdobia. Plánovanie investícií poukazuje na plány v danej oblasti na rok 2015 v porovnaní s rokom 2014, ako aj na zdroje potrebné na pokrytie týchto investícií. V závere sa nachádza celkové zhodnotenie plánovania daného podniku aj s potrebnými návrhmi a odporúčaniami pre jednotlivé oblasti plánovania.
Kľúčové slová:financie, systém plánov, materiálové vstupy, výroba , investície, plánovanie, plánovací proces, personál, marketing

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene