Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Zhodnotenie uplatňovania manažérskych funkcií vo vybranom podniku
Autor: Ing. Martina Štefániková
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:Ing. Zuzana Pogranová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie uplatňovania manažérskych funkcií vo vybranom podniku
Abstrakt:Účelom mojej bakalárskej práce je zhodnotenie uplatňovania manažérskych funkcií vo vybranom podniku. Manažérske funkcie sú charakteristické povinnosti, ktoré v procese svojej riadiacej práce vedúci pracovník rieši. Práca je rozdelená na dve časti -- teoretickú a praktickú. V teoretickej časti využívam poznatky z odbornej literatúry týkajúce sa vysvetlenia významu a podstaty pojmu manažment, manažér ktoré sú prezentované viacerými definíciami a pohľadmi, následne rozoberám manažérske funkcie, ich štruktúru a úlohy v organizácií. Triedia sa na plánovanie, organizovanie, všíma si vedenie a motivovanie ľudí. Nezabúda na kontrolu a jej členenie. Plánovanie je účelne orientovaný rozhodovací proces, ktorý vychádza z cieľov podnikateľského subjektu a rovnako aj vymedzuje prostriedky, ako tieto zámery docieliť. Organizovanie zahŕňa rozdelenie určitých úloh na ľudí, vymedzenie a zabezpečenie činností vo vzájomných vzťahov ľudí pri vykonávaní určitých povinností . Vedenie ľudí predstavuje schopnosť manažéra viesť, stimulovať a motivovať svojich podriadených k dosiahnutiu skupinových cieľov. Kontrola je proces sústavného monitorovania, hodnotenia procesov a prijatia záverov v súvislosti s odchýlkami medzi plánom a jeho uskutočnením sa. Obsahom praktickej časti je predstavenie poľnohospodárskeho družstva Devio, hlavné manažérske funkcie a ich analýza realizácie v danom podniku, požiadavky a možnosti využitia manažmentu znalostí v praxi. Súčasťou sú aj účinné námety na opatrenia a riešenia zistených javov.
Kľúčové slová:manažment, plánovanie, organizovanie, vedenie, kontrola

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene