Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podniku
Autor: Ing. Gabriela Urbanová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:Ing. Veronika Hrdá, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podniku
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na problematiku firemného plánovania vo vybranom podniku. Plánovanie predstavuje jednu z najdôležitejších funkcií manažmentu v podniku. Plánovanie definujeme ako proces stanovenia cieľov a prostriedkov na dosiahnutie týchto cieľov. Význam plánovania v podniku spočíva v sledovaní plánovaných a skutočných ukazovateľov, ich odchýlok a prijímaní opatrení na odstránenie týchto odchýlok a taktiež umožňuje podniku dosiahnuť vyššiu efektivitu vykonávaných činností. Plánovanie sa snaží minimalizovať neproduktívne činnosti v podniku. Záverečná práca má teoretický aj praktický aspekt. Prvá kapitola je zameraná na teoretický aspekt, ktorý spočíva v opísaní teoretických poznatkov získaných štúdiom použitej literatúry, charakteristike manažmentu, jeho základných funkcií a taktiež hodnotení plánovania. Zameriava sa na poukázanie predností a nedostatkov plánovania, klasifikáciou podnikových cieľov a definovanie metód a techník plánovania. Diplomová práca je zameraná na zhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podniku, za ktorý bol zvolený podnik Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. Údaje, ktoré sme potrebovali na dosiahnutie cieľa práce sme získali metódou riadneho rozhovoru s vedúci a manažérmi podniku. Analyzovaný podnik sa snaží tvoriť plánovanie hlavne v oblasti marketingu, ekonomických ukazovateľov a personálneho plánovania, v oblasti výroby podnik plánuje na základe predaja, z toho dôvodu, že pri takomto type výrobkov akými sú potraviny s krátkou trvanlivosťou nevypracováva zvlášť plány pre produkciu. Základom je to čo podnik naplánuje aj predá, preto sa vychádza z plánovania predaja. Oblasť marketingového plánovania je obmedzená iba na východiskovú SWOT analýzu a na porovnanie skutočných a plánovaných výkonov podľa odberateľov. Podnik pri plánovaní vždy vychádza zo skutočnosti minulého roka a na jeho základe formuluje plány na budúce obdobie. Veľmi dôležitou súčasťou je aj budovanie dobrých obchodných vzťahov a ich neustále zlepšovanie. Plánovanie v oblasti ekonomických ukazovateľov je zamerané na plánovanie celkových nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. V oblasti plánovania ľudských zdrojov sa podnik zameriava hlavne na vývoj počtu zamestnancov podľa jednotlivých úsekov výroby a taktiež podľa pohlavia pracovníkov v podniku. Následne uskutočňuje porovnávanie skutočného vývoja počtu zamestnancov s plánovaným.
Kľúčové slová:manažment, plánovanie, ľudské zdroje, marketing, výroba

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene