Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Zhodnotenie uplatňovania manažérskych funkcií vo vybranom podniku
Autor: Ing. Jakub Krpala
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:doc. Ing. Albín Malejčík, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie uplatňovania manažérskych funkcií vo vybranom podniku
Abstrakt:Zhodnotenie uplatňovania manažérskych funkcií v spoločnosti Danfoss Thermostats je hlavnou úlohou bakalárskej práce. Vzájomné prepojenie manažérskych funkcií t. j. plánovanie, organizovanie, vedenie ľudí a kontrola sú dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje úspešný chod organizácie. Práca je štruktúrovaná na dve časti: teoretickú a praktickú. V teoretickej časti je na základe knižných publikácií domácich a zahraničných autorov definovaný pojem manažment a jednotlivé funkcie manažmentu, ktorými sú plánovanie, organizovanie, vedenie ľudí a kontrola. Teoretické poznatky nadobudnuté v prvej časti bakalárskej práce som aplikoval na spoločnosť Danfoss Thermostats. Každej manažérskej funkcií je venovaná osobitá pozornosť. V oblasti plánovania boli zadefinované jednotlivé typy plánov uplatňované v podniku a následne, porovnanie plnenia plánov v oblasti výroby, personálneho a finančného plánovania. V rámci funkcie organizovanie je hlavným nástrojom, ktorý zabezpečuje túto funkciu organizačno riadiaca štruktúra podniku, z ktorej vyplývajú vzťahy nadriadenosti a podriadenosti jednotlivých zamestnancov a v neposlednom rade náplň pracovnej činnosti každého zamestnanca. Tretia funkcia vedenie ľudí je v podniku reprezentovaná viacerými činnosťami ako je vzdelávanie zamestnancov, komunikácia medzi jednotlivými oddeleniami a tiež samotná motivácia zamestnancov. Následná funkcia kontroly, ktorá poskytuje manažérom pravdivý obraz o situáciu, v akej sa podnik nachádza je poslednou zo štyroch manažérskych funkcií. Súčasťou záveru práce sú návrhy, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu pri uplatňovaní manažérskych funkcií v podniku.
Kľúčové slová:organizovanie, plánovanie, vedenie ľudí, kontrola, funkcie manažmentu

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene