Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Integrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojov
Autor: Ing. Lenka Vranková
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Integrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojov
Abstrakt:Hlavnou problematikou, ktorou sa záverečná práca zaoberá je riadenie talentu integrované do stratégii riadenia ľudských zdrojov, proces talent manažmentu vo vybranom podnikateľskom subjekte, definovanie jednotlivých etáp procesu a spôsoby udržania zamestnancov v organizácii, ako aj zhodnotenie sledovaného procesu v danom podniku. Význam talent manažmentu v súčasnom období narastá, nakoľko organizácie chcú disponovať kvalifikovaným ľudským kapitálom a tým zvyšovať svoju konkurencieschopnosť na trhu. Dôležitými piliermi v procese talent manažmentu sú získavanie zamestnancov, hodnotenie zamestnancov, ich rozvoj a udržanie talentov v podniku. Záverečná práca pozostáva z dvoch rozsiahlych celkov. Prvý celok je venovaný teoretickým východiskám spomínanej problematiky. V úvode sú porovnávané rôznorodé pohľady od domácich či zahraničných autorov na pojem talent a definíciu talent manažmentu. Zameriava sa aj na prístupy talent manažmentu a proces ako taký. Podnik má pri procese talent manažmentu na výber viacero možností hodnotenia zamestnancov a ich následný rozvoj. Dôležitým faktorom je zvolenie vhodnej metódy hodnotenia, ktorá by mala korešpondovať s typom povolania a zohľadňovať možné špecifiká. Pre rozvoj talentovaných jednotlivcov existuje celá škála možností a programov, ako maximalizovať prínos zamestnanca pre podnik z hľadiska jeho potenciálu. Na to, aby talentovaný zamestnanec v spoločnosti zotrval, čo najdlhšie a zúročil tak svoje získané schopnosti, je potrebné vytvoriť systém odmeňovania a benefitov na postačujúcej úrovni. Praktická časť tvorí druhý rozsiahly celok záverečnej diplomovej práce. Predmetom pozorovania riadenia talentu bola spoločnosť PSA Groupe, ktorá na Slovensku pôsobí už viac ako desať rokov. Na to, aby bol zabezpečený plynulý chod spoločnosti, je potrebné disponovať dostatočným množstvom zamestnancov. Preto PSA Groupe využíva metódy riadenia talentu nielen na udržanie, ale aj na rozvoj svojich zamestnancov. Tých je v organizácii možné deliť na dve veľké skupiny – na zamestnancov pracujúcich na výrobných pozíciách a zamestnancov zastávajúcich socio-profesné pozície. Pre obidve skupiny je vytvorený sofistikovaný systém hodnotenia a taktiež poskytnuté možnosti na ich kariérny rozvoj. V závere práce je zhodnotená úroveň talent manažmentu v organizácii a taktiež návrhy na jeho zlepšenie.
Kľúčové slová:talent, rozvoj , riadenie ľudských zdrojov, manažment

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene