Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identification number: 1215
University e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Management (FEM)
Administration - Faculty of Economics and Management
Vice-dean - Faculty of Economics and Management

               Final thesis     
Projects     
     
     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Habilitation thesis
Thesis title:
Talent Management in Slovak Enterprises
Written by (author): doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Department: Department of Management (FEM)
Opponent 1:
Opponent 2:
doc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.
Opponent 3:
prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Talent manažment v podnikoch na Slovensku
Summary:
Cieľom práce je zhodnotenie talent manažmentu v podmienkach spoločností uskutočňujúcich svoju podnikateľskú činnosť na Slovensku. Tento cieľ sa snaží dosiahnuť prostredníctvom výskumu, ktorý bol realizovaný na súbore 381 podnikov. Nástrojom na získanie údajov je dotazník, ktorý bol vytvorený vedeckými autoritami v rámci spoločného projektu a už bol aplikovaný vo viacerých výskumoch. Jeho univerzálnosť pomohla komparovať úroveň talent manažmentu na Slovensku s krajinami V4. Ambíciou práce je aj poukázanie na faktory, ktoré vplývajú na proces talent manažmentu. Prostredníctvom využitia štatistických testov boli identifikované štatisticky významné rozdiely medzi odpoveďami jednotlivých podnikov. Z výsledkov testov vyplynulo, že faktorom, ktorý najviac ovplyvňuje proces talent manažmentu sú ekonomické výsledky podniku, ďalej nasleduje faktor existencie útvaru ľudských zdrojov a účasť zahraničného kapitálu v podniku. Zároveň boli identifikované silné a slabé stránky týchto podnikov v jednotlivých fázach talent manažmentu. Za silné stránky možno považovať fakt, že v podnikoch považujú riadenie talentu za strategickú záležitosť vyúsťujúcu do konkurenčnej výhody. Rovnako pozitívne možno hodnotiť, že pracovné pozície sú rozdelené na kľúčové a ostatné a zamestnanci na jednotlivých pozíciách sú systematicky hodnotení. Na základe týchto výsledkov sa vyvodzujú závery pre plánovanie rozvoja talentov. Povýšenie pracovníkov sa zakladá na objektívnych kritériách a v procese výbere zamestnancov sa berú do úvahy ich nadpriemerné schopnosti. Za slabé stránky boli identifikované nasledovné skutočnosti. Stratégia riadenia talentov sa všeobecne považuje za veľmi náročnú a ťažko realizovateľnú. Podniky nevykonávajú žiadne špeciálne aktivity na získanie talentov a v procese rozvoja talentov absentujú plány kariérneho rastu. Problémy možno vidieť aj vo financovaní rozvoja talentov, ako aj pri ich udržaní v podniku. V porovnaní s ostatnými krajinami V4, Slovensko vykazuje lepšie výsledky najmä v oblasti identifikácie a získania talentov a prepojení podnikovej stratégie na stratégiu talentov. Naopak, horšie výsledky dosiahli naše podniky vo fázach rozvoja a udržania talentov. Práca obsahuje aj príklady dobrej praxe, ktoré slúžia ako návod na riadenie talentov pre ďalšie podniky. V rámci poslednej časti práce je posúdené vnímanie procesu talent manažmentu zamestnancami vybraného podniku prostredníctvom dotazníkového prieskumu, do ktorého bolo zapojených 307 zamestnancov. Najvýraznejším faktorom ovplyvňujúcim vnímanie talent manažmentu je počet odpracovaných rokov. Naopak, vzdelanie a pohlavie neovplyvňujú vnímanie talent manažmentu.
Key words:
proces, stratégia, manažment, rozvoj, talent

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited