Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 

Kontakty          Výučba
     
Záverečná práca
     
Projekty
     
     
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Habilitačná práca
Názov práce:Talent manažment v podnikoch na Slovensku
Autor:
doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Pracovisko:
Oponent 1:prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
Oponent 2:
doc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.
Oponent 3:
prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Talent manažment v podnikoch na Slovensku
Abstrakt:Cieľom práce je zhodnotenie talent manažmentu v podmienkach spoločností uskutočňujúcich svoju podnikateľskú činnosť na Slovensku. Tento cieľ sa snaží dosiahnuť prostredníctvom výskumu, ktorý bol realizovaný na súbore 381 podnikov. Nástrojom na získanie údajov je dotazník, ktorý bol vytvorený vedeckými autoritami v rámci spoločného projektu a už bol aplikovaný vo viacerých výskumoch. Jeho univerzálnosť pomohla komparovať úroveň talent manažmentu na Slovensku s krajinami V4. Ambíciou práce je aj poukázanie na faktory, ktoré vplývajú na proces talent manažmentu. Prostredníctvom využitia štatistických testov boli identifikované štatisticky významné rozdiely medzi odpoveďami jednotlivých podnikov. Z výsledkov testov vyplynulo, že faktorom, ktorý najviac ovplyvňuje proces talent manažmentu sú ekonomické výsledky podniku, ďalej nasleduje faktor existencie útvaru ľudských zdrojov a účasť zahraničného kapitálu v podniku. Zároveň boli identifikované silné a slabé stránky týchto podnikov v jednotlivých fázach talent manažmentu. Za silné stránky možno považovať fakt, že v podnikoch považujú riadenie talentu za strategickú záležitosť vyúsťujúcu do konkurenčnej výhody. Rovnako pozitívne možno hodnotiť, že pracovné pozície sú rozdelené na kľúčové a ostatné a zamestnanci na jednotlivých pozíciách sú systematicky hodnotení. Na základe týchto výsledkov sa vyvodzujú závery pre plánovanie rozvoja talentov. Povýšenie pracovníkov sa zakladá na objektívnych kritériách a v procese výbere zamestnancov sa berú do úvahy ich nadpriemerné schopnosti. Za slabé stránky boli identifikované nasledovné skutočnosti. Stratégia riadenia talentov sa všeobecne považuje za veľmi náročnú a ťažko realizovateľnú. Podniky nevykonávajú žiadne špeciálne aktivity na získanie talentov a v procese rozvoja talentov absentujú plány kariérneho rastu. Problémy možno vidieť aj vo financovaní rozvoja talentov, ako aj pri ich udržaní v podniku. V porovnaní s ostatnými krajinami V4, Slovensko vykazuje lepšie výsledky najmä v oblasti identifikácie a získania talentov a prepojení podnikovej stratégie na stratégiu talentov. Naopak, horšie výsledky dosiahli naše podniky vo fázach rozvoja a udržania talentov. Práca obsahuje aj príklady dobrej praxe, ktoré slúžia ako návod na riadenie talentov pre ďalšie podniky. V rámci poslednej časti práce je posúdené vnímanie procesu talent manažmentu zamestnancami vybraného podniku prostredníctvom dotazníkového prieskumu, do ktorého bolo zapojených 307 zamestnancov. Najvýraznejším faktorom ovplyvňujúcim vnímanie talent manažmentu je počet odpracovaných rokov. Naopak, vzdelanie a pohlavie neovplyvňujú vnímanie talent manažmentu.
Kľúčové slová:
proces, stratégia, manažment, rozvoj, talent

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene