Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Lifelong learning in rural villages of the Nitra district
Written by (author): Ing. Monika Bestvinová
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:Ing. Helena Morvayová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Celoživotné vzdelávanie zamestnancov samosprávy vidieckych obcí v okrese Nitra
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá problematikou celoživotného vzdelávania zamestnancov samosprávy vo vidieckych obciach okresu Nitra, nielen po teoretickej stránke, ale aj jej analýzou a zhodnotením. Práca pozostáva z dvoch častí. Prvá, teoretická časť je zameraná na teoretické vymedzenie súčasného stavu celoživotného vzdelávania zamestnancov samosprávy. V súvislosti s tým sú v práci objasnené pojmy samosprávy, jej kompetencie, znalostný manažment, učiaca sa samospráva a celoživotné vzdelávanie z pohľadu viacerých autorov. Druhú, praktickú časť tvorí dotazníkový prieskum realizovaný vo vybraných obciach v okrese Nitra. Celý prieskum vychádza z cieľa bakalárskej práce, ktorým je analýza a zhodnotenie celoživotného vzdelávania zamestnancov samosprávy vo vybraných obciach okresu Nitra. Obce boli rozdelené do piatich veľkostných kategórií podľa počtu obyvateľov. Vyplnené dotazníky boli vyhodnotené a odpovede na jednotlivé otázky spracované do prehľadných tabuliek a grafov jednak bez ohľadu na veľkostnú kategóriu obcí a tiež komparácia jednotlivých veľkostných kategórií.
Key words:samospráva, znalostný manažment, celoživotné vzdelávanie, kvalifikácia pracovníkov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited