Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The emergence and causes of unemployment in the district Prievidza
Written by (author): Bc. Tatiana Gazdíková
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:Ing. Ivana Gecíková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Prievidza
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo identifikovať príčiny a vznik nezamestnanosti v okrese Prievidza. Súčasťou práce bolo stručne charakterizovať okres Prievidza, analyzovať vývoj nezamestnanosti v okrese Prievidza v rozmedzí rokov 2001 - 2011 a prostredníctvom dotazníkového prieskumu poznať názory a postoje vybranej vzorky uchádzačov o zamestnanie. Výsledky analýzy poukázali, že od roku 2001 až do roku 2008 sa disponibilný počet uchádzačov o prácu znižoval. V roku 2009 začala nezamestnanosť v okrese prudko stúpať, čo bolo spôsobené uvoľňovaním zamestnancov vo veľkých podnikoch zahraničných investorov. Príčinou takéto vývoja je jednak ekonomická základňa okresu, kde dominujú tradičné odvetvia (ťažobný priemysel, energetika a chemický priemysel). Výsledky analýzy uchádzačov o zamestnanie a výsledky dotazníkového prieskumu poukázali, že osoby so základným vzdelaním sa zaraďujú do skupiny dlhodobo nezamestnaných, podniky o ne nemajú veľký záujem. Najvyšší počet uchádzačov o zamestnanie tvorí skupina od 35 -- 49 rokov.
Key words: nezamestnanosť, miera nezamestnanosti, región

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited