Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Origin and Causes of Unemployment in the District Topoľčany
Written by (author): Ing. Paula Laciková
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:doc. Ing. Viera Petrášová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Topoľčany
Summary:Hlavným cieľom bakalárskej práce bolo zhodnotiť vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Topoľčany. Zameraním práce bolo aj sledovanie vývoja nezamestnanosti v rokoch 2004 až 2013, teda od vstupu Slovenska do Európskej Únie až po súčasnosť. Práca je rozdelená do dvoch častí, v prvej sa zaoberá prehľadom o súčasnom stave riešenej problematiky, napr. príčiny vzniku, formy nezamestnanosti, dôsledky nezamestnanosti, trh práce a politika nezamestnanosti. V druhej hlavnej časti sú spracované informácie o vývoji nezamestnanosti, kde bol popísaný aj vývoj počtu podnikateľských subjektov a štruktúra uchádzačov o zamestnanie. V závere sú popísané aktuálne opatrenia trhu práce určené na zvyšovanie zamestnanosti.Výsledkom skúmania bolo zistenie, že najviac uchádzačov o zamestnanie sú uchádzači s nižším stredným odborným vzdelaním vo veku 20 až 24 rokov. Počet právnických osôb neustále rástol. Najvyššia miera nezamestnanosti bola zaznamenaná v roku 2004, kedy Slovenská republika vstúpila do Európskej únie. Na spracovanie boli potrebné informácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany a štatistiky z databázy regionálnej štatistiky.
Key words:nezamestnanosť, miera nezamestnanosti, trh práce, aktívna politika trhu práce

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited