Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Development opportunities of the economic base of town Partizánske
Written by (author): Ing. Simona Kotianová
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:Ing. Michal Cifranič, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Možnosti rozvoja ekonomickej základne mesta Partizánske
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá problematikou možnosti rozvoja ekonomickej základne mesta Partizánske. Práca pozostáva z teoretickej časti, ktorá je venovaná definovaniu pojmov ekonomický rozvoj, regionálny rozvoj a možnosti jeho merania, miestny ekonomický rozvoj a jeho aktéri a rozvojové faktory obce. Vo výsledkovej časti sa pozornosť sústreďuje na všeobecnú charakteristiku mesta, ktorá zahŕňa analýzu prírodných podmienok, analýzu obyvateľstva a analýzu technickej a sociálnej infraštruktúry mesta. Tak isto sa v tejto časti rozoberá ekonomická základňa mesta Partizánske, kde je posudzovaný trh práce a podniky podľa právnej formy. Výsledková časť je zameraná aj na najväčších zamestnávateľov v meste, rozdelenie podnikov do sektorov. Záver práce sa zaoberá samosprávou a jej dosahu na ekonomickú základňu v meste. V tejto časti je vypracovaná SWOT analýza, ktorá zahŕňa silné a slabé stránky, ako aj príležitosti a ohrozenia, ktoré vplývajú na mesto.
Key words:ekonomický rozvoj, rozvojové faktory, možnosti rozvoja, ekonomická základňa

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited